Cine este online

Avem 74 vizitatori și nici un membru online

Login

Visitors Counter

5167905
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
543
529
2247
598116
16984
21485
5167905

Your IP: 3.227.247.17
2021-01-27 13:22

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5532/2019

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5532/2019

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 1036/2019

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

M.Of.Nr.1036 din 24 decembrie 2019                          Sursa Act:Monitorul Oficial

ORDIN Nr. 5.532
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
educatiei

nationale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si

desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat

 pentru anul scolar 2020-2021

   Având în vedere:
   – prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt, cu modificarile ulterioare;
   – prevederile art. 8 si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,

   în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (10) La repartizarea computerizata din prima etapa de admitere participa numai elevii care au sustinut evaluarea nationala.
   2. La articolul 2, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (11) La înscrierea în unitati de învatamânt liceal a candidatilor repartizati, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun în copie certificata în conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de învatamânt învestit cu astfel de competente.
   3. La articolul 2, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:
   (121) Dupa repartizarea candidatilor mentionati la alin. (12) se repartizeaza absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala si carora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
   4. La articolul 2, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu urmatorul cuprins:
   (131) Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a mentionati la alin. (121) se realizeaza de catre comisia judeteana de admitere/ a municipiului Bucuresti, în sedinta publica, dupa repartizarea candidatilor care au sustinut evaluarea nationala, în ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
   5. La articolul 2, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (14) Daca dupa derularea celor doua etape de admitere prevazute în calendar se mai înregistreaza solicitari ale candidatilor din seria curenta, precum si ale candidatilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021 de înscriere în clasa a IX-a din învatamântul liceal de stat, inspectoratul scolar, prin comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, repartizeaza acesti candidati, în intervalul 24 august 2020-pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala, în ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
   6. Anexa nr. 1 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. - Directia generala învatamânt secundar superior si educatie permanenta, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de învatamânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie


   Bucuresti, 11 decembrie 2019.
   Nr. 5.532.


 

ANEXA
(Anexa nr. 1 la Ordinul

nr. 4.948/2019)


CALENDARUL

admiterii în învatamântul liceal de stat

 pentru anul scolar 2020-2021Data-limita/Perioada

Evenimentul

A. Pregatirea admiterii

3 februarie 2020

Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii

28 februarie 2020

Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna
Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere a modelului fisei de înscriere în clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

11 mai 2020

Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata în profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru învatamântul liceal, filiera tehnologica
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învatamânt liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de învatamânt gimnazial si la nivel judetean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învatamântului din România (SIIIR), prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere; postarea brosurii pe site-urile inspectoratelor scolare

12-18 mai 2020

Transmiterea în unitatile de învatamânt gimnazial a brosurilor cuprinzând informatiile legate de admitere
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
Afisarea în unitatile de învatamânt gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

22 mai 2020

Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, în versiune electronica si tiparita

18 mai-5 iunie 2020

Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare

10 iunie 2020

Transmiterea de catre fiecare unitate de învatamânt gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii în aplicatia informatica centralizata

11 iunie 2020

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date în aplicatia informatica centralizata

29 iunie 2020

Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, în aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice
Depunerea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor care opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala, fara a lua în calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, la secretariatele unitatilor de învatamânt de provenienta

30 iunie 2020

Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de înscriere cu numele/codul unitatii de învatamânt gimnazial, cu datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata

1 iulie 2020

Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere

B. Probele de aptitudini

6-7 mai 2020

Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

11-12 mai 2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini

13-15 mai 2020

Desfasurarea probelor de aptitudini

Data-limita/Perioada

Evenimentul

18 mai 2020

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)

22 mai 2020

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestatiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic si în scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicatia informatica centralizata

10 iunie 2020

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de învatamânt liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice în aplicatia informatica centralizata Actualizarea de catre comisiile din unitatile de învatamânt liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amânati sau exmatriculati, în aplicatia informatica centralizata

29 iunie 2020

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de învatamânt liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata

2 iulie 2020

Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si comunicarea rezultatelor în unitatea de învatamânt liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata

2-3 iulie 2020

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocationale a fiselor de înscriere ale candidatilor care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor declarati admisi, în fiecare judet, la clasele pentru care s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata

C. Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

6-7 mai 2020

Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

11-12 mai 2020

Înscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (*)

13-15 mai 2020

Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

18 mai 2020

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)

22 mai 2020

Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora în aplicatia informatica centralizata

25-27 mai 2020

Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

28 mai 2020

Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere ale candidatilor care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, la unitatile de învatamânt de provenienta

29 mai 2020

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, în format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora în aplicatia informatica centralizata

D. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru învatamântul special

15 mai 2020

Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

9-15 iunie 2020

Primirea cererilor de înscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

3-6 iulie 2020

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

2-3 iulie 2020

Înscrierea si repartizarea candidatilor pentru învatamântul special

____________

   (*) Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala pot fi depuse la unitatea de învatamânt de provenienta pâna la data de 12 mai 2020.

Data-limita/Perioada

Evenimentul

E. Etapa de repartizare computerizata si admitere în învatamântul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021

2-6 iulie 2020

Completarea optiunilor în fisele de înscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita!
Completarea fiselor de înscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere în alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere

2-6 iulie 2020

Introducerea în baza de date computerizata (în aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de înscriere

3-7 iulie 2020

Verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli în baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizând aplicatia informatica centralizata

7 iulie 2020

Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata
Predarea de catre comisia din centrul de înscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

8 iulie 2020

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, în aplicatia informatica centralizata

9 iulie 2020

Verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidati înscrisi în mai multe judete, candidati aflati în baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala

9 iulie 2020

Corectarea erorilor si confirmarea încheierii modificarilor în aplicatia informatica centralizata

10 iulie 2020

Repartizarea computerizata în învatamântul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021

10 iulie 2020

Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat în învatamântul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere
Afisarea în unitatile de învatamânt gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitatile de învatamânt liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti

13-16 iulie 2020

Depunerea dosarelor de înscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

16 iulie 2020

Transmiterea de catre unitatile de învatamânt liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere în urma neînscrierii candidatilor admisi în aceasta etapa de admitere

17, 20 si 21 iulie 2020

Rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata

F. A doua etapa de admitere în învatamântul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021

21 iulie 2020

Afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidatilor romi, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna

22 iulie 2020

Înscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

23-24 iulie 2020

Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

27 iulie 2020

Solutionarea eventualelor contestatii (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor) si afisarea rezultatelor finale

22-28 iulie 2020

Primirea cererilor de înscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat în prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de înscriere în termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata în prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, precum si a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala

Data-limita/Perioada

Evenimentul

29-30 iulie 2020

Repartizarea, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, în sedinta publica, a candidatilor care au fost repartizati computerizat în prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de înscriere în termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata în prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, precum si a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala
Candidatii romi îsi pastreaza prioritatea pe locurile destinate candidatilor romi care au ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale

31 iulie 2020

Transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea încheierii operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata

G. Admiterea candidatilor pentru învatamântul seral si pentru cel cu frecventa redusa

11 mai 2020

Anuntarea centrului special de înscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021

3 iulie 2020

Anuntarea calendarului admiterii la învatamânt seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021

13-16 iulie 2020

Înscrierea la învatamântul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020-2021

17, 20 si 21 iulie 2020

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2020- 2021 pe locurile de la învatamântul seral si cu frecventa redusa

Căutare

Minicalendar

Ianuarie 2021
LMMJVSD
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Noutăţi pe www.edu.ro