ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 6238/2023

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Burse

M.O. 822/2023

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

M.Of.Nr.822 din 12 septembrie 2023

ORDIN Nr.6238
privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

   In conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare,
   avand in vedere Referatul de aprobare nr. 960 din 6.09.2023 al Unitatii pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar,
   in temeiul art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 

   Art. 1. - Se aproba Metodologia-cadru de acordare a burselor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu anul scolar 2023-2024.
   Art. 3. -
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitii contrare se abroga.
   Art. 5. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei,
Ligia Deca

 

 

   Bucuresti, 8 septembrie 2023.
   Nr. 6.238.

 

ANEXA

 

 


METODOLOGIE-CADRU
de acordare a burselor

 

Capitolul I
Dispozitii generale

 

 

   Art. 1. - (1) Elevii de la cursurile cu frecventa de zi din invatamantul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial si liceal, beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele tipuri de burse:

 1. a) bursa de excelenta olimpica I;
  b) bursa de excelenta olimpica II;
     c) bursa de merit;
     d) bursa sociala;
     e) bursa tehnologica.
     (2) Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiaza de burse sociale.
     (3) Elevii de la cursurile cu frecventa de zi din invatamantul tehnologic de stat beneficiaza de bursa tehnologica. Prin exceptie, in anii scolari 2023-2024 si 2024-2025, bursa tehnologica se acorda doar elevilor inmatriculati in cadrul specializarilor din invatamantul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.
     (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in conditiile stabilite prin prezenta metodologie, elevii din unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional beneficiaza, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:
 2. a) burse de excelenta olimpica I si II pentru elevii de la cursurile cu frecventa de zi, nivel gimnazial si liceal;
  b) burse sociale, daca sunt scolarizati fara taxe, pentru elevii de la cursurile cu frecventa de zi, nivel primar, gimnazial si liceal;
     c) burse tehnologice, daca se incadreaza in specializarile si conditiile stabilite prin prezenta metodologie, pentru elevii de la cursurile cu frecventa de zi din invatamantul tehnologic.
     (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se acorda burse sociale si elevilor minori, respectiv elevilor in risc de excluziune sociala, neangajati pe piata muncii si inscrisi in formele de invatamant cu frecventa redusa sau in programele educationale de tip „A doua sansa“.
  2. - Acordarea burselor mentionate la art. 1 reprezinta atat o forma de stimulare a elevilor care obtin performante educationale, artistice si sportive, cat si o forma de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, in vederea participarii la educatie a acestora si a prevenirii abandonului scolar, respectiv de stimulare a participarii la invatamantul tehnologic, in cazul bursei tehnologice.
     Art. 3. - Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale de catre absolventii clasei a VIII-a, a examenului national de bacalaureat, a examenului de certificare a calificarii profesionale si pe perioada pregatirii practice. Bursele nu se acorda pe perioada vacantelor scolare, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 6 alin. (1) si la art. 12 alin. (1).
     Art. 4. - (1) Bursele se asigura din bugetul Ministerului Educatiei. Cuantumul lunar al burselor pentru anul scolar 2023-2024 este stabilit de Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare. Incepand cu anul scolar 2024-2025, cuantumul minim al burselor, cu exceptia bursei de excelenta olimpica I, va fi aprobat prin ordin al ministrului educatiei, la propunerea Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar.
     (2) Valoarea burselor poate fi suplimentata de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant in functie de:
 3. a) sumele alocate de autoritatile administratiei publice locale;
  b) alte venituri obtinute potrivit legii.
  5. - (1) Prin „familie“ se intelege sotul si sotia cu copiii lor necasatoriti, aflati in intretinere, cu varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care locuiesc impreuna.
     (2) Se asimileaza termenului „familie“ barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor necasatoriti si/sau ai fiecaruia dintre ei, avand varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, care locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren.
     (3) Sintagma „familie monoparentala“ desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflat/aflati in intretinere, in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, si care locuiesc si gospodaresc impreuna.
     (4) Prin „persoana singura din familia monoparentala“ se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 4. a) este necasatorita;
  b) este vaduva;
     c) este divortata;
     d) al/a carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
     e) al/a carei sot/sotie se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
     f) al/a carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
     g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).
     (5) Se asimileaza termenului „familie“ si persoana/persoanele care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care locuieste/locuiesc impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa/lor.

 

Capitolul II
Acordarea burselor de excelenta olimpica

 

 

 

   Art. 6. - (1) Pentru stimularea excelentei, elevii beneficiaza de burse de excelenta olimpica I si II, acestea fiind alocate in functie de distinctiile primite de catre acestia, dupa cum urmeaza:

 1. a) bursa de excelenta olimpica I se acorda elevilor care obtin distinctii, respectiv premiile I, II, III si mentiune, la olimpiadele scolare internationale, respectiv campionatele sportive scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei si la Jocurile Olimpice in parteneriat cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Bursele de excelenta olimpica I se platesc lunar elevilor de gimnaziu si liceu, pe intreaga durata a anului scolar urmator obtinerii distinctiei. Prin exceptie, elevii care obtin distinctii si premii in ultimul an de studii liceale primesc un premiu in cuantum egal cu valoarea cumulata a bursei pentru un an scolar;
  b) bursa de excelenta olimpica II se acorda elevilor care obtin distinctii, respectiv premiile I, II si III la etapele nationale ale olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei. Bursele de excelenta olimpica II se platesc lunar elevilor de gimnaziu si liceu, pe intreaga durata a anului scolar urmator obtinerii distinctiei. Prin exceptie, elevii care obtin distinctii si premii in ultimul an de studii liceale primesc un premiu in cuantum egal cu valoarea cumulata a bursei pentru un an scolar.
     (2) Lista campionatelor sportive scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei va fi aprobata prin protocol intre Ministerul Educatiei si Agentia Nationala pentru Sport, in maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii; bursele de excelenta olimpica I acordate in baza protocolului de mai sus se vor acorda incepand cu anul scolar 2024-2025, in conditiile prezentei metodologii.
     (3) Pot primi bursa de excelenta olimpica doar elevii promovati la toate disciplinele si care au obtinut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul scolar anterior, in conditiile Legii invatamantului preuniversitar 198/2023, cu modificarile ulterioare.
     (4) Bursele de excelenta olimpica I si II care au la baza rezultatele obtinute conform prevederilor alin. (1) lit. a) si b), atestate prin copii de pe diplomele obtinute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unitatii de invatamant, se acorda elevilor pe baza unei cereri depuse de parinte/ reprezentantul legal/elevul major in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar sau in termen de 15 zile calendaristice de la data obtinerii premiului pentru elevii din anii terminali.

Capitolul III
Acordarea burselor de merit

 

 

   Art. 7. - (1) Bursele de merit se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, dupa cum urmeaza:

 1. a) 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, mai putin elevii din clasa a V-a si elevii din clasa a IX-a, in ordinea descrescatoare a mediilor generale anuale; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
  b) 30% din elevii fiecarei clase a V-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor calculate ca medie aritmetica, avand doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute de elevi pe parcursul primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
     c) 30% din elevii fiecarei clase a IX-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul liceal sau profesional; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
     d) elevilor care au obtinut premiile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru, precum si elevilor care fac parte din loturile restranse de pregatire pentru participarea la olimpiadele internationale;
     e) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute si finantate de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;
     f) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute de Ministerul Educatiei, fara finantare, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;
     g) elevilor care au obtinut medalii de aur la campionatele nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice.
     (2) Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc in luna ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care se obtin rezultatele scolare mentionate la alin. (1) lit. b) si se platesc incepand cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, pana la sfarsitul anului scolar.
     (3) Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda in perioada cursurilor scolare.
     (4) In cazul in care in clasa exista unul sau mai multi elevi cu media generala anuala/media notelor egala cu a celui de pe ultima pozitie din lista beneficiarilor de burse de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c), lista de beneficiari va fi extinsa pentru a-i cuprinde pe toti cei cu medii egale.
     (5) In numarul beneficiarilor de bursa de merit nu vor fi cuprinsi beneficiarii burselor de excelenta olimpica I si II.
     (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)-g), pentru elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal si profesional, se acorda incepand cu luna urmatoare obtinerii rezultatelor, pana la finalul anului scolar, cu conditia ca elevul sa nu beneficieze deja de bursa de merit/bursa de excelenta olimpica.
     (7) Lista campionatelor nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice, prevazute la alin. (1) lit. g), va fi aprobata prin protocol intre Ministerul Educatiei si Agentia Nationala pentru Sport, in maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate in baza protocolului de mai sus se vor atribui incepand cu anul scolar 2024-2025, in conditiile prezentei metodologii. 
     (8) Pot primi bursa de merit doar elevii promovati la toate disciplinele si care au obtinut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul scolar anterior, in conditiile Legii invatamantului preuniversitar 198/2023, cu modificarile ulterioare.
     Art. 8. - (1) Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)-c), la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens. Profesorul diriginte va inainta la secretariatul unitatii de invatamant lista cu elevii propusi pentru bursa de merit pe baza mediei generale, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar, iar pentru elevii de clasa a V-a, in primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.
     (2) Bursele de merit care au la baza rezultatele obtinute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)-g), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii de pe diplomele obtinute la competitii, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unitatii de invatamant, se acorda elevilor pe baza unei cereri depuse de parinte/reprezentantul legal/elevul major in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar sau in termen de 15 zile calendaristice de la data obtinerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).
     (3) Profesorul diriginte sprijina elevii majori, parintii/reprezentantii legali ai elevilor minori si coordoneaza procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.

Capitolul IV
Acordarea burselor sociale

 

 

   Art. 9. - (1) Bursa sociala reprezinta o forma de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situatii medicale speciale, in vederea sustinerii participarii la activitatile didactice si a prevenirii abandonului scolar. 
   (2) Bursa sociala se acorda la cerere, in functie de situatia materiala/sociala/medicala a elevului, a familiei sau a sustinatorilor legali.
   (3) Elevii care beneficiaza de bursa sociala au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra identitatii, datelor cu caracter personal si informatiilor referitoare la situatia de dificultate in care se afla.
   Art. 10. - (1) Bursa sociala se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) elevi proveniti din familii care realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii;
  b) elevi minori, respectiv elevi in risc de excluziune sociala, neangajati pe piata muncii si inscrisi in formele de invatamant cu frecventa redusa sau in programele educationale de tip „A doua sansa“, a caror familie realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii;
     c) elevi cu unul sau ambii parinti decedati si elevi asupra carora a fost instituita o masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenta, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
     d) elevi care provin din familii monoparentale, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
     e) elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului, incadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, si structurate tipologic conform aceluiasi ordin, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
     f) elevi proveniti din familii care beneficiaza de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.
     (2) Pentru obtinerea bursei sociale, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar.
     (3) Documentele care vor fi depuse, in termen de 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar, de parinti/reprezentantii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sunt:
 2. a) cererea parintelui/reprezentantului legal/elevului major;
  b) declaratie pe propria raspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obtinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectarii criteriilor de acordare a bursei;
     c) documente doveditoare ale componentei familiei, asa cum este definita la art. 5: certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civila, sentinta judecatoreasca din care sa rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre parinti, certificat de deces, decizia instantei de mentinere a starii de arest, raport de ancheta sociala in cazul parintilor disparuti, dupa caz.
     (4) Documentele care vor fi depuse, in termen de 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar, de parinti/reprezentantii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevazute la alin. (1) lit. c) si d) sunt aceleasi ca cele prevazute la alin. (3), cu exceptia declaratiei pe propria raspundere privind veniturile nete.
     (5) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de incadrare in grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea in evidenta de catre medicul de la cabinetul scolar/medicul de familie - acolo unde nu exista medic scolar.
     (6) Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniti din familii care beneficiaza de venit minim de incluziune se face in urma comunicarii la inspectoratele scolare, de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a listei elevilor care frecventeaza invatamantul cu frecventa, proveniti din familii beneficiare de ajutor de incluziune, in luna anterioara celei de raportare a listei.
     (7) Lista elevilor care beneficiaza de burse sociale poate fi revizuita lunar, la cererea beneficiarilor, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute.
  11. - (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se intelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentand valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
     (2) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea veniturilor declarate de parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori se face de catre secretarul unitatii de invatamant, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat beneficiarul a unui document care sa ateste situatia veniturilor declarate de catre parinte/reprezentantul legal/elevul major.
     (3) In situatia in care personalul unitatii de invatamant are suspiciuni privind indeplinirea conditiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizeaza situatia autoritatilor publice locale, in vederea efectuarii unei anchete sociale.
     (4) Personalul unitatilor de invatamant nu efectueaza anchete sociale in vederea acordarii burselor sociale.
     (5) Dupa caz, bursa sociala poate fi acordata sau retrasa, ca urmare a unei solicitari in acest sens din partea serviciilor publice de asistenta sociala si pe baza unui raport de ancheta sociala.
     Art. 12. - (1) Bursele sociale se acorda si in perioada vacantelor scolare.
     (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa sociala in perioada vacantei de vara:
 3. a) elevii care nu au promovat anul scolar;
  b) elevii care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la mai mult de o disciplina si au acumulat mai mult de 20 de absente nemotivate/an;
     c) absolventii invatamantului gimnazial care nu au fost admisi in liceu/invatamant profesional, cursuri cu frecventa, intr-o unitate de invatamant preuniversitar de stat;
     d) elevii care repeta anul scolar din alte motive decat medicale.
     (3) Elevii care acumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa sociala pentru luna respectiva.
     (4) Decizia de retragere a bursei sociale in situatiile prevazute la alin. (2)-(3) se aplica de catre director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Capitolul V
Acordarea burselor tehnologice

 

 

   Art. 13. - (1) Bursa tehnologica reprezinta o forma de stimulare a elevilor care urmeaza invatamantul tehnologic in conditiile prezentei metodologii, in conformitate cu prioritatile Ministerului Educatiei, si consta intr-un sprijin financiar lunar stabilit conform Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anii scolari 2023-2024 si 2024-2025, bursa tehnologica se acorda doar elevilor inmatriculati in cadrul specializarilor din invatamantul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.
   (3) Elevii declarati repetenti la finalul unui an scolar nu beneficiaza de bursa tehnologica pentru anul de studiu pe care il repeta.
   (4) Se excepteaza de la prevederile alin. (3) cazurile de repetare a anului scolar din motive medicale.
   (5) Prin exceptie, in anii scolari 2023-2024 si 2024-2025, elevii declarati repetenti in invatamantul liceal, care opteaza pentru continuarea studiilor in invatamantul profesional, inclusiv dual, beneficiaza de bursa tehnologica.
   (6) Elevii care cumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa tehnologica pentru luna respectiva.
   (7) In cazul in care atingerea sau depasirea pragului de 10 absente mentionat la alin. (6) este in legatura cu motive medicale, elevul sau parintele/reprezentantul legal al acestuia va prezenta actele pe baza carora se face motivarea absentelor, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii elevului, in scopul restabilirii dreptului la bursa tehnologica. In situatia in care, in functie de momentul efectuarii platii bursei tehnologice, nu a fost posibila acordarea bursei in urma motivarii absentelor din luna respectiva, plata acesteia se poate efectua odata cu plata burselor pentru luna urmatoare.
   (8) Bursa tehnologica nu se acorda in primele 3 luni calendaristice din anul scolar urmator, in cazul in care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scaderea mediei generale la purtare sub nota 7 in anul scolar precedent.
   (9) Abaterile mentionate la alin. (8) nu se refera la scaderea mediei la purtare din cauza absentelor nemotivate pentru care se aplica sanctiunile precizate la alin. (6).
   (10) Decizia de retragere a bursei tehnologice in situatiile prevazute la alin. (6)-(8) se aplica de catre director, la propunerea Comisiei de management al burselor.
   Art. 14. - Bursa tehnologica se acorda elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind conditionata de depunerea unei cereri in acest sens. Profesorul diriginte va inainta la secretariatul unitatii de invatamant lista cu elevii propusi pentru bursa tehnologica, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar.

Capitolul VI
Acordarea burselor pentru mamele minore

 

 

   Art. 15. - (1) Bursa pentru mamele minore reprezinta o forma de sprijin a mamelor minore in vederea sustinerii participarii la educatie, a prevenirii abandonului si a nereusitei scolare.  
   (2) Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/luna.
   (3) Bursa se acorda elevelor din invatamantul preuniversitar de stat, reintegrate intr-o unitate de invatamant, care frecventeaza cursurile de zi si au copil/copii propriu/proprii in intretinere.
   (4) In sensul prezentei metodologii, termenul „reintegrare“ se refera la reluarea cursurilor de catre eleva dupa nastere, cu conditia mentinerii statutului de minor.
   (5) In vederea acordarii bursei pentru mamele minore, parintii/reprezentantii legali depun la unitatea de invatamant urmatoarele documente:

 1. a) cerere a parintelui/reprezentantului legal;
  b) certificat de nastere pentru copilul/copiii aflat/aflati in intretinerea mamei minore.
     (6) Bursa pentru mame minore se acorda in perioada cursurilor scolare, inclusiv in timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale, a examenului national de bacalaureat, a examenului de certificare a calificarii profesionale si in perioada pregatirii practice.
     (7) Bursierele care acumuleaza 60 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa pentru luna respectiva.
     (8) Decizia de retragere a bursei pentru mamele minore in situatiile prevazute la alin. (7) se aplica de catre director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Capitolul VII
Dispozitii finale

 

 

   Art. 16. - (1) Un elev poate beneficia de o singura bursa de excelenta olimpica pe an, indiferent de rezultatele obtinute in anul scolar anterior.
   (2) Un elev poate beneficia de o singura bursa de merit pe an, indiferent de rezultatele obtinute in anul scolar anterior, ca medie generala sau rezultate la competitii.
   (3) Bursa de excelenta olimpica I sau II nu se cumuleaza cu bursa de merit. 
   (4) Bursa sociala se poate cumula cu bursa de excelenta olimpica I sau II/bursa de merit si cu bursa tehnologica.
   (5) Bursa tehnologica se poate cumula cu bursa de excelenta olimpica I sau II/bursa de merit si cu bursa sociala.
   (6) Un elev poate beneficia de o singura bursa sociala, din bugetul Ministerului Educatiei, chiar daca indeplineste criteriile prevazute la mai multe litere ale art. 10 alin. (1).  
   (7) Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, in conditiile prezentei metodologii.
   (8) Elevii cu cerinte educationale speciale pot beneficia de bursa de excelenta olimpica I sau II/de merit/tehnologica/ sociala, indiferent daca beneficiaza si de una dintre masurile de protectie speciala, asa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (9) Elevii pot beneficia si de alte tipuri de burse, pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritatile administratiei publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.
   Art. 17. - (1) Elevii romani pot beneficia de burse intr-un an scolar doar daca frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar din Romania. Bursele se suspenda pe perioada studiilor in strainatate, chiar daca elevul ramane inscris la unitatea de invatamant de pe teritoriul Romaniei.
   (2) Elevii straini inscrisi in invatamantul preuniversitar din Romania pot beneficia de burse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale prezentei metodologii.  
   (3) Acordarea bursei inceteaza la pierderea calitatii de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
   Art. 18. - (1) Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile si nu sunt luate in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea venitului minim garantat, precum si pentru alte beneficii sociale.
   (2) Pentru lunile din anul scolar in care sunt vacante, modalitatea de calcul al burselor de merit si tehnologice este (CmB/NZL) x (NZL – NZV), unde:CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru;
   NZL = numar de zile lucratoare in luna respectiva;
   NZV = numar de zile de vacanta in luna respectiva.
   (3) In calculul prevazut la alin. (2) sarbatorile legale si zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucratoare.
   Art. 19. - In acordarea burselor sunt interzise discriminarile pe criteriile mentionate in Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia masurilor afirmative dispuse de lege.
   Art. 20. - Elevii care beneficiaza de bursele prevazute la art. 1, transferati de la o unitate de invatamant la alta in timpul anului scolar, vor fi eliminati de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant de provenienta si vor fi adaugati pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de invatamant unde s-au transferat, in maximum o luna de la transfer. Elevii transferati de la o clasa la alta in cadrul aceleiasi unitati de invatamant vor primi bursa pana la finalul cursurilor/anului scolar.
   Art. 21. - (1) Profesorul pentru invatamant primar/profesorul diriginte informeaza toti parintii cu privire la criteriile, conditiile si metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea cererilor si a documentelor justificative.
   (2) Pe langa profesori, in unitatile de invatamant in care isi desfasoara activitatea mediatori scolari, acestia sunt implicati in informarea si sustinerea familiilor pentru accesarea burselor si a altor forme de sprijin financiar de care pot beneficia elevii prin unitatile de invatamant.
   (3) Calendarul si conditiile de alocare a burselor vor fi publicate la avizier si pe pagina web a unitatii de invatamant.
   (4) Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unitatii de invatamant preuniversitar.
   (5) Dupa expirarea termenului de depunere, parintii/ reprezentantii legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea Comisiei de management al burselor, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitare.
   Art. 22. - (1) La nivelul unitatii de invatamant preuniversitar se constituie Comisia de management al burselor, care verifica si analizeaza documentele depuse si stabileste lista elevilor beneficiari.
   (2) Componenta Comisiei de management al burselor este urmatoarea:

 1. a) presedinte - director/director adjunct;
  b) membri - 3-9 profesori pentru invatamantul primar/ profesori diriginti;
     c) secretar - secretar-sef/secretar/informatician.
     (3) Lista elevilor beneficiari se actualizeaza ori de cate ori este nevoie, se aproba in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, se semneaza de catre director si se transmite la inspectoratul scolar judetean (ISJ)/al municipiului Bucuresti (ISMB). 
     (4) In fiecare unitate de invatamant se elaboreaza o procedura interna de management al burselor scolare, in baza prezentei metodologii, aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
  23. - (1) Prima lista de beneficiari din anul scolar in curs, pe tipuri de burse, mentionata la art. 22 alin. (1) este transmisa de unitatea de invatamant la ISJ/ISMB pana la data de 20 octombrie a anului scolar in curs.
     (2) Inspectoratul scolar transmite numarul de beneficiari pe judet/municipiul Bucuresti, pe tipuri de burse, la Ministerul Educatiei - Directia generala invatamant preuniversitar, pana la data de 25 octombrie a anului scolar in curs.
     Art. 24. - (1) Unitatea de invatamant preuniversitar transmite lunar, cu exceptia situatiei prevazute la art. 23, pana la data de 20 a lunii, la ISJ/ISMB sumele estimate pentru plata burselor aferente lunii respective, precum si numarul de beneficiari pe categorii de burse.
     (2) ISJ/ISMB transmite la Ministerul Educatiei - Directia generala economica, pana la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru plata burselor, aferente lunii respective, precum si numarul de beneficiari pe categorii de burse, in vederea efectuarii deschiderilor de credite bugetare.
     (3) In situatia prevazuta la art. 23, ISJ/ISMB transmite la Ministerul Educatiei - Directia generala economica, pana la data de 25 octombrie, sumele estimate pentru plata burselor atat pentru luna septembrie, cat si pentru luna octombrie a anului curent, urmand ca plata sa se faca, de catre unitatile de invatamant, la data de 15 noiembrie.
     (4) La estimarea deschiderilor de credite lunare, unitatile de invatamant preuniversitar si ISJ/ISMB iau in considerare si eventualele sume disponibile/restante, dupa caz, existente la acel moment.
     (5) Ministerul Educatiei, pe baza solicitarilor primite, cu incadrarea in bugetul aprobat si in limitele de credite bugetare lunare aprobate, efectueaza deschiderile de credite bugetare.
     (6) Bursele se platesc lunar, de catre unitatile de invatamant, la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3); daca data de 15 cade intr-o zi de repaus saptamanal, zi de sarbatoare legala sau zi libera, plata burselor se efectueaza in ziua lucratoare anterioara acesteia.
     (7) Ordonatorii de credite ai unitatilor de invatamant raspund de plata la termen a burselor, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
     Art. 25. - In cuprinsul prezentei metodologii, incepand cu data reorganizarii institutiilor subordonate Ministerului Educatiei, sintagmele „inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti“ si „ISJ/ISMB“ se vor citi „directia judeteana de invatamant preuniversitar/Directia Municipiului Bucuresti de Invatamant Preuniversitar“ si, respectiv, „DJIP/DMBIP“.