Cine este online

Avem 207 vizitatori și nici un membru online

Login

Visitors Counter

5292032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
943
1196
2139
720384
13714
32006
5292032

Your IP: 3.235.173.155
2021-06-14 21:03
Filtru
 • ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4321/2020

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4321/2020

  Vigoare

  Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
  Domenii: Invatamint

  M.O. 441/2020

  Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii învatamântului profesional cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.435/2014, pentru anul scolar 2019-2020

  M.Of.Nr.441 din 26 mai 2020                                                                                  Sursa Act:Monitorul Oficial

  ORDIN Nr.4321
  privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare

  a calificarii profesionale pentru absolventii învatamântului profesional cu durata de 3 ani,

  aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.435/2014, pentru anul scolar 2019-2020

     Având în vedere:
     – Hotarârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotarârea Parlamentului României nr. 5/2020;
     – Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a îmbolnavirilor cu SARS-CoV-2 în unitatile/institutiile de învatamânt, institutiile publice si toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii;
     – prevederile art. 1 din Hotarârea Comitetului national pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 6/2020;
     – masurile cu privire la reluarea activitatii în sistemul de educatie dupa încetarea starii de urgenta nr. 545/DGIP din 28.04.2020;
     – în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) si art. 15 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si a prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare,

     ministrul educatiei si cercetariiemite prezentul ordin.

     Art. I. -Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii învatamântului profesional cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.435/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 21 octombrie 2014, pentru anul scolar 2019-2020 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
     1. La articolul 10, literele m) si v) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     m) avizeaza, pentru fiecare calificare profesionala din unitatile de învatamânt - centru de examen, lista temelor de proiect;

    ...................................................................................
     v)  primesc, de la comisiile de examinare din centrele de examen, rapoarte detaliate privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale, structurate conform anexei nr. 5;
     2. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     Art. 12
  . - (1) Comisiile de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate de învatamânt acreditata, au urmatoarea componenta:

     a) presedinte: directorul/directorul adjunct al unitatii de învatamânt desemnate centru de examen, de regula cadru didactic de specialitate;
     b) vicepresedinte: reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificarile profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al CLDPS sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM; în cazul în care nu se poate asigura participarea persoanelor amintite, vicepresedinte poate fi directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;
     c) membrii evaluatori: cadre didactice de specialitate si specialisti ai operatorilor economici/institutiilor publice/ asociatiilor profesionale;
     d) secretar: secretarul unitatii de învatamânt în care se organizeaza centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competente digitale din respectiva unitate de învatamânt.
     (2) Pentru fiecare domeniu de pregatire profesionala/ calificare profesionala se va constitui o subcomisie formata din 2 evaluatori, din care:

     a) un membru este reprezentantul unui/unei operator economic/institutii publice partener(e) în pregatirea practica a elevilor, specialist în calificarea/domeniul pentru care s-au pregatit absolventii care sustin examenul de certificare a calificarii profesionale, altul decât persoana care a îndeplinit calitatea de tutore în instruirea practica a elevilor, sau, daca prezenta acestuia nu este posibila, un cadru didactic de specialitate din alta unitate de învatamânt sau din unitatea de învatamânt din care provin absolventii care sustin examenul în centrul de examen;
     b) un membru este un cadru didactic de specialitate din unitatea de învatamânt din care provin absolventii care sustin examenul în centrul de examen, care a asigurat coordonarea proiectului.
     3. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     Art. 15. -
  (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificarii profesionale, profesorii diriginti ai claselor terminale ale scolii profesionale cu durata de 3 ani întocmesc tabele cu elevii din ultimul an, care cuprind urmatoarele date: clasa, domeniul de pregatire, calificarea profesionala în care s-au pregatit, numele si prenumele elevilor, semnatura profesorului diriginte.
     (2) Tabelele prevazute la alin. (1) se depun, însotite de cererile de înscriere la examenul de certificare a calificarii profesionale, în perioada prevazuta în graficul examenului de certificare, la secretariatul unitatii de învatamânt. Depunerea cererilor de înscriere se realizeaza on-line, pe adresa de e-mail a unitatii de învatamânt. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de înscriere pe adresa de e-mail a unitatii de învatamânt, aceasta va fi depusa fizic la secretariatul unitatii de învatamânt. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-sef al unitatii de învatamânt întocmeste lista provizorie cu elevii înscrisi pentru sustinerea examenului de certificare a calificarii profesionale, pe domenii de pregatire si calificari profesionale.
     4. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 19. -
  Examenul de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii învatamântului profesional cu durata de 3 ani consta într-o proba practica. Proba practica consta în realizarea unui proiect care are ca scop evidentierea unor activitati specifice calificarii, pe baza unitatilor de rezultate ale învatarii tehnice generale, a unitatilor de rezultate ale învatarii tehnice specializate, semnificative pentru demonstrarea, în situatia de examen de certificare, a dobândirii calificarii respective.
     5. La articolul 20, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     (4) Temele de proiect sunt selectate de fiecare unitate de învatamânt - centru de examen din lista temelor de proiect aprobata.
     (5) Temele de proiect trebuie sa se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea profesionala respectiva si sa se raporteze într-un mod direct si transparent la standardul de pregatire profesionala corespunzator. Rezultatele învatarii dovedite prin realizarea proiectului trebuie sa fie clar precizate în fisa de evaluare în vederea certificarii calificarii profesionale.
     6. La articolul 21, alineatele (6)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     (6) Unitatile de învatamânt desemnate centre de examen, împreuna cu operatorii economici/institutiile publice cu care au încheiat parteneriate de pregatire practica, daca prezenta acestora este posibila, vor elabora, pentru fiecare calificare profesionala pentru care se sustine examen de certificare a calificarii profesionale lista temelor de proiect pentru proba practica. Temele propuse trebuie sa acopere rezultatele învatarii din standardul de pregatire profesionala pentru calificarea profesionala pentru care se organizeaza examen aferente anilor I, II si primului semestru din anul al III-lea de studiu.
     (7) Lista temelor de proiect este aprobata de catre consiliul de administratie al unitatii de învatamânt si avizata de CJEC/CMBEC.
     (8) Comisia metodica de specialitate din fiecare unitate de învatamânt are obligatia de a face publica/de a afisa la avizierul scolii si on-line lista temelor de proiect.
     7. La articolul 21, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
     (9) Depunerea proiectului (în format pdf) se realizeaza online, pe adresa de e-mail a unitatii de învatamânt, urmând a fi arhivat în format digital si pastrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unitatii de învatamânt, acesta va fi depus fizic la secretariatul unitatii de învatamânt.
     8. La articolul 27, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     Art. 27. -
  (1) Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare evalueaza proiectele candidatilor si stabileste un punctaj pentru fiecare indicator din fisa de evaluare.
     (2) Punctajul final al fiecarui candidat se stabileste ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor totale acordate de catre cei doi membri evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare si se consemneaza în fisa de evaluare.
     9. La articolul 30, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     Art. 30. -
  (1) Rezultatele finale ale candidatilor la examenul de certificare a calificarii profesionale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obtinut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfacator»), «respins», «neprezentat». 

     ......................................................................................................
     (3) Un candidat se considera «neprezentat» daca nu a depus proiectul on-line pe adresa de e-mail a unitatii de învatamânt absolvite sau în format fizic la secretariatul unitatii de învatamânt.
     10. La articolul 31, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     Art. 31. -
  (1) Dupa încheierea evaluarii proiectelor si dupa completarea cataloagelor se comunica rezultatul final al examenului de certificare a calificarii profesionale prin afisare on-line si la avizierul unitatii de învatamânt a listelor nominale finale.
     (2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare a calificarii profesionale nivel 3 cuprind: unitatea de învatamânt, numele si prenumele candidatilor si rezultatul final obtinut, respectiv «admis» (cu unul din calificativele «Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfacator»), «respins», «neprezentat», dupa caz.
     11. Anexa nr. 4 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
     Art. II. -Prevederile art. 10 lit. n) si t), art. 12 alin. (3), art. 14 lit. d), f) si k), art. 20 alin. (2), (3) si (6), art. 22, art. 23 alin. (3), art. 24-26 si art. 30 alin. (4) si (5) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii învatamântului profesional cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.435/2014, nu se aplica pentru anul scolar 2019-2020.
     Art. III. -Modificarile prevazute la art. I si II se aplica doar pentru certificarea calificarii profesionale pentru absolventii învatamântului profesional pentru anul scolar 2019-2020.
     Art. IV. - Directia generala învatamânt preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare în Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de învatamânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. V. -Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educatiei si cercetarii,
  Cristina Monica Anisie

     Bucuresti, 22 mai 2020.
     Nr. 4.321.

  ANEXA
  (Anexa nr. 4

  la metodologie)

     MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

  FISA DE EVALUARE
  în vederea certificarii calificarii profesionale,

  anul scolar........................, sesiunea......................................

     Numele si prenumele candidatului: .........................................................................................................
     Centrul de examen unde se sustine examenul:...............................................................................................
     Unitatea de învatamânt de unde provine candidatul:........................................................................................
     Calificarea profesionala:.................................................................................................................
     Standard de pregatire profesionala (SPP), aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregatire profesionala (SPP) pentru calificari profesionale de nivel 3 si 4 ale Cadrului national al calificarilor, pentru care se asigura pregatirea prin învatamântul profesional si tehnic
     Rezultatele învatarii vizate a fi atinse (conform SPP):
     1........................................................................................
     2........................................................................................
     3........................................................................................
     Titlul proiectului:
    .........................................................................................................................................
     Numele, prenumele si specializarea îndrumatorului de proiect: ...........................................................................

  Nr. crt.

  Criterii de evaluare1 a proiectului realizat de candidat

  Indicatori de realizare2

  Punctajul maxim pe indicator

  Punctajul acordat

  Evaluator 1

  Evaluator 2

  1.

  Planificarea elaborarii proiectului (20 p)

  Organizarea continuturilor este realizata într-o maniera logica si coerenta.

  10 p

     

  Documentarea în vederea realizarii temei de proiect este corespunzatoare.

  10 p

     

  2.

  Realizarea partii scrise a proiectului (80 p)

  Modul de dezvoltare a continuturilor se raporteaza adecvat si echilibrat la tema proiectului.

  15 p

     

  Dezvoltarea continuturilor este realizata astfel încât sa fie abordate toate aspectele esentiale necesare unei corecte argumentari a ideilor.

  30 p

     

  Proiectul poate avea aplicabilitate practica.

  10 p

     

  Prezentarea normelor de sanatate si securitate în munca, PSI si protectia mediului aplicabile la tema data

  15 p

     

  Utilizarea terminologiei de specialitate în redactarea proiectului

  10 p

     

  PUNCTAJ TOTAL

  100 p

     

  PUNCTAJ FINAL

   

     Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluarii proiectului:

   

  IMAGINE


     Evaluatori (numele, prenumele si semnatura):
     Evaluator 1:..............................................
     Evaluator 2:..............................................
     Data:..............................
     Presedinte de comisie,
    ...........................................
     (numele, prenumele si semnatura)
  ___________

     1 Criteriile de evaluare sunt enunturi asociate competentelor/rezultatelor învatarii care specifica cu mai multa exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate masura nivelul de dobândire a competentei. Fiecarui criteriu i se aloca un punctaj maxim.
     2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiti în relatie cu competentele/rezultatele învatarii. Fiecarui indicator i se aloca un numar de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egala cu punctajul maxim al criteriului.

 • MO 442 bis care contine Anexele 1-6  din OMEC nr. 4.317 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

 • ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4317/2020

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4317/2020

  Vigoare

  Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
  Domenii: Educatie nationala

  M.O. 442/2020

  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

  M.Of.Nr.442 din 26 mai 2020                               Sursa Act:Monitorul Oficial

  ORDIN Nr.4317
  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale,

   interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii

   in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

     Avand in vedere:
     – prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
     – prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
     – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
     – prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare;
     – prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020,in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

     ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

     Art. I. -Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
     1. La articolul 2, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (51) si (52), cu urmatorul cuprins:
     (51) In procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, sedintele/actiunile de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, precum si cele pentru completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora pot fi realizate in unitatea de invatamant sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc.). Dirigintii claselor a VIII-a au obligatia de a informa si a oferi consultanta absolventilor clasei a VIII-a si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora pe parcursul derularii acestor actiuni.
     (52) Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, intr-o sesiune distincta, desfasurata conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa nr. 1.
     2. La articolul 2, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     (11) Depunerea dosarelor de inscriere la unitatile de invatamant liceal la care au fost admisi candidatii se realizeaza in perioada prevazuta in Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. La depunerea dosarului de inscriere, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente. Pentru realizarea unei planificari privind accesul persoanelor in unitatea de invatamant, in scopul depunerii dosarului de inscriere, parintele/reprezentantul legal trebuie sa exprime intentia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, in prima zi prevazuta in calendar pentru aceasta etapa. Depunerea dosarelor se poate realiza si prin posta, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, documente scanate. In cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin posta, cartea de identitate si certificatul de nastere se depun in copie. Candidatilor care au transmis dosarele de inscriere prin posta sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situatia inscrierii. In cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin posta, candidatii/parintii/reprezentantii legali ai acestora au obligatia de a prezenta in format fizic, in original sau in copie certificata in conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza inscrierii in invatamantul liceal, in termen de maximum doua saptamani de la inceperea cursurilor. Prezentarea de inscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.
     3. La articolul 2, alineatul (131) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     (131) Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a mentionati la alin. (121) se realizeaza de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, dupa repartizarea candidatilor care au sustinut evaluarea nationala, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicata pe site-ul inspectoratului scolar si comunicata unitatilor de invatamant.
     4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 3. -(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
     (2) La profilurile artistic, sportiv, teologic si pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acesti candidati se face in conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2.
     (3) La profilurile pedagogic si militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins.
     (4) In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.
     (5) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.
     5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 4. -(1) Candidatii care participa la admiterea in colegiile nationale militare ale Ministerului Apararii Nationale sunt recrutati, pe parcursul anului scolar 2019-2020, de birourile/oficiile de informare-recrutare judetene/de sector al municipiului Bucuresti si participa la activitatea de selectie organizata in centrele zonale de selectie si orientare ale Ministerului Apararii Nationale, conform calendarului admiterii in colegiile nationale militare stabilit prin reglementari proprii ale Ministerului Apararii Nationale.
     (2) La profilul militar, calificativul admis sau respins prin care se apreciaza proba de aptitudini reprezinta rezultatul selectiei organizate in centrele zonale de selectie si orientare ale Ministerului Apararii Nationale.
     (3) Calculul mediei de admitere pentru candidatii care au obtinut calificativul admis la aprecierea probelor de aptitudini se face in conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2.
     (4) Pot participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar doar candidatii care au obtinut minimum media de admitere 6 (sase).
     (5) Candidatii care participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizati si repartizati computerizat, in limita cifrei de scolarizare aprobate pentru fiecare colegiu national militar, in ordine strict descrescatoare a mediei de admitere si pe baza optiunilor din fisa de inscriere specifica.
     (6) In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la colegiile nationale militare, exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au promovat proba de aptitudini, in ordinea strict descrescatoare a mediei de admitere si in functie de optiunile exprimate in fisa de inscriere, conform reglementarilor proprii ale Ministerului Apararii Nationale.
     6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
     Art. 41. -Proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru candidatii care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva, pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in liceele care organizeaza clase cu predare in limbile minoritatilor nationale se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru candidatii care nu au studiat in gimnaziu in limba respectiva, pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in liceele care organizeaza clase cu predare in limbile minoritatilor nationale, prevazuta la pct. I din anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.
     7. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 5. -(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, prevazuta la pct. II din anexa nr. 4.
     8. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 6. -(1) Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul ordin, semnata de parinte sau reprezentatul legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si se depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta de calendar. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.
     9. Dupa articolul 6 se introduc doua noi articole, articolele 61 si 62, cu urmatorul cuprins:

     Art. 61. -Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial indeplinesc si atributii legate de stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in liceele vocationale, respectiv la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, precum si atributii privind completarea, semnarea si stampilarea anexelor la fisele de inscriere si incarcarea informatiilor in aplicatia informatica, conform prevederilor cuprinse in anexele nr. 3 si 4 la prezentul ordin si procedurilor elaborate de Comisia Nationala de Admitere.
     Art. 62. -Probele de aptitudini si proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru candidatii care nu au studiat in gimnaziu limba materna respectiva, care, conform prevederilor anexei nr. 4, se sustin on-line, pot fi sustinute fie la domiciliul candidatului, daca acesta dispune de mijloacele electronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispozitia candidatului de catre unitatea de invatamant, la cererea acestuia, daca acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea de invatamant din care provine candidatul sau la domiciliu.
     10. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:
     Art. 71. -(1) Pentru absolventii clasei a VIII-a din seria curenta si din seriile anterioare, internati in spital sau aflati in izolare, in contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARSCoV-2 si care, din aceasta cauza, nu pot depune documentele necesare inscrierii si participarii la etapele de admitere prevazute in Calendarul admiterii pentru invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, precum si dosarul de inscriere la unitatea de invatamant liceal la care au fost admisi/repartizati computerizat, transmiterea si completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. In aceasta situatie, parintele/reprezentantul legal transmite unitatii de invatamant si o declaratie-tip pe propria raspundere, prevazuta in anexa nr. 6, care face parte integranta din prezentul ordin, cu privire la veridicitatea informatiilor introduse in fisa de inscriere si in celelalte documente transmise.
     (2) La sustinerea on-line a probelor de aptitudini, pentru specializarile care prevad acest tip de probe, respectiv a probei de verificare a cunostintelor de limba materna, de catre absolventii prevazuti la alin. (1), se aplica in mod corespunzator si prevederile procedurii speciale elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii pentru sustinerea examenelor nationale in conditii de izolare.
     (3) In situatia in care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), acestea sunt asigurate de catre unitatea de invatamant din care provine candidatul.
     (4) Situatia exceptionala mentionata la alin. (1) trebuie sa fie confirmata de catre directia de sanatate publica din judetul/municipiul Bucuresti in care candidatul se afla in spital sau in izolare.
     11. Anexele nr. 1, 2 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3*), care fac parte integranta din prezentul ordin.
     12. Dupa anexa nr. 3 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4, 5 si 6*), care fac parte integranta din prezentul ordin.
  _____

     *) Anexele nr. 1-6 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


     Art. II. -

  Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial, comisiile din centrele zonale si din centrele speciale de inscriere si comisiile de admitere din unitatile de invatamant liceal au obligatia aplicarii intocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securitatii sanitare a elevilor si a intregului personal implicat in desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, prevazute in ordinele comune emise de ministrul educatiei si cercetarii si ministrul sanatatii pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS–CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, precum si a celor comunicate de catre Comisia Nationala de Admitere.


     Art. III. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 se abroga.


     Art. IV. -Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Directia generala infrastructura, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. V. -Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Ministrul educatiei si cercetarii,
  Cristina Monica Anisie

     Bucuresti, 21 mai 2020.
     Nr. 4.317.

 • ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4307/2020

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4307/2020

  Vigoare

  Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
  Domenii: Invatamint

  M.O. 438/2020

  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020

  M.Of.Nr.438 din 25 mai 2020                                       Sursa Act:Monitorul Oficial

  ORDIN Nr.4307
  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei

  nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea

  examenului de bacalaureat national - 2020

     Avand in vedere:
     – prevederile art. 77 alin. (5) si ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
     – prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
     – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
     – prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare;
     – prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative,in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

     ministrul educatiei si cercetariiemite prezentul ordin.

     Art. I. -Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
     1. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc 13 noi alineate, alineatele (5)-(17), cu urmatorul cuprins:
     (5) Pentru examenul de bacalaureat national - 2020 se considera centru de examen unitatea de invatamant la care sau inscris cel putin 30 de candidati proveniti din seria curenta si/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitatile de invatamant care asigura urmatoarele conditii:

    a) permit organizarea salilor de examen astfel incat in fiecare sala sa fie repartizati candidatii cu respectarea distantei de minimum 2 metri unul fata de altul stanga/dreapta - fata/spate;
     b) salile de examen si salile in care isi desfasoara activitatea comisia din centrul respectiv se afla, de regula, in aceeasi cladire;
     c) salile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;
     d) indeplinesc conditiile prevazute in Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul de bacalaureat national nr. 591 din 9.03.2020.
     (6) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti nominalizeaza, pana la data de 8 iunie 2020, centrele de examen dintre unitatile de invatamant care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (5) si centrele zonale de evaluare, precum si unitatile de invatamant arondate acestora si transmite spre aprobare lista acestora in format electronic, pana la aceeasi data, Comisiei Nationale de Bacalaureat si Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie.
     (7) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste prin decizie a inspectorului scolar general, pana la data de 9 iunie 2020, componenta nominala a comisiei de bacalaureat de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale din fiecare unitate de invatamant liceal care are clase de final de ciclu de invatamant, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
     (8) Persoanele de contact/informaticienii/Cadrele didactice cu abilitati de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare in calitate de secretari sau de membri si care administreaza baza de date, sunt desemnati de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti cel mai tarziu pana la data de 15 iunie 2020.
     (9) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste in sedinta publica realizata in sistem de videoconferinta, prin tragere la sorti, componenta comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cu exceptia presedintilor si a persoanelor de contact.
     (10) Tragerea la sorti a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare se realizeaza din lista aprobata de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti. Lista se alcatuieste la nivel judetean/al municipiului Bucuresti din listele transmise inspectoratelor scolare de catre unitatile de invatamant, pana la data de 12 iunie 2020. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc sa participe la examenul de bacalaureat national si care nu sunt in situatie de incompatibilitate prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national si nici nu au fost sanctionate disciplinar pentru fapte savarsite in sesiunile anterioare de examen.
     (11) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti aproba lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorti cu cel mult 7 zile inainte de inceperea examenului.
     (12) Componenta comisiilor se consemneaza intr-un proces-verbal, in care se mentioneaza si reprezentantii societatii civile care au participat la tragerea la sorti in sistem de videoconferinta.
     (13) Numarul candidatilor inscrisi intr-o comisie de examen reprezinta numarul candidatilor din seria curenta si/sau din seriile anterioare din unitatea de invatamant, la care se adauga cei din seriile anterioare repartizati de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (5).
     (14) Pentru unitatile de invatamant - centre de examen care au un numar de candidati mai mare decat numarul de locuri din salile de examen proprii, conform prevederilor alin. (5) lit. a), comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide arondarea acestora la cea mai apropiata comisie de examen dintr-o unitate de invatamant care dispune de spatii suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat.
     (15) Centrele zonale de evaluare se organizeaza pentru minimum 500 de candidati si maximum 1.000 de candidati.
     (16) Organizarea de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevazut de prezentul ordin se poate face, in cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, in urma unei cereri motivate, transmise de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti la Comisia Nationala de Bacalaureat.
     (17)  Elevii aflati in izolare, elevii confirmati pozitiv COVID-19 si cei cu diferite afectiuni cronice care au un risc crescut de infectie si de a dezvolta complicatii asociate infectiei COVID-19 sustin probele examenului national de bacalaureat 2020 conform unei proceduri speciale elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii.
     2. La articolul 3, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
     (7) Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se realizeaza conform unei metodologii realizate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
     3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 5. -
  Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, si cu Instructiunile nr. 29.791 din 20.05.2020 referitoare la organizarea si desfasurarea probelor examenului de bacalaureat sustinut de absolventii sectiilor speciale germane din Romania la disciplinele aflate in responsabilitatea partii romane, in anul scolar 2019-2020.
     4. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     (3) Pentru candidatii care provin de la specializarile/ calificarile autorizate provizoriu, echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se fac in cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoasterea si echivalarea competentelor lingvistice si digitale de la nivelul unitatii de invatamant la care sunt arondati candidatii, de catre o subcomisie care isi va desfasura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti candidati, in care vor fi inclusi obligatoriu profesori din aceasta unitate.
     5. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
     (5) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide arondarea la centrele de examen din propriul judet/municipiul Bucuresti si a unor candidati proveniti atat din seria curenta, cat si din seriile anterioare, care au finalizat studiile liceale intr-o unitate de invatamant din alt judet/municipiul Bucuresti, astfel incat acestia sa poata sustine examenul intr-o unitate de invatamant din apropierea locuintei. In aceste situatii, elevul depune solicitarea la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti din judetul/municipiul Bucuresti in care doreste sa sustina probele examenului de bacalaureat. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti comunica aprobarea atat candidatului, cat si unitatii scolare de provenienta, care are obligatia de a transmite documentele candidatului la centrul de examen unde acesta a fost arondat.
     6. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     (2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica realizata in sistem de videoconferinta, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilor si reprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale. Sedinta publica, realizata in sistem de videoconferinta, poate fi inregistrata.
     (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact si informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor. Pentru examenul national de bacalaureat - 2020, supravegherea probelor scrise este asigurata, pentru fiecare sala de examen, de minimum un asistent.
     7. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 12. -(1) Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza, semneaza si depun/ transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip in care mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. In cazul candidatului minor, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/ reprezentantii legali ai acestuia. Comisia de examen informeaza candidatii cu privire la modalitatile de transmitere electronica (adresa de e-mail, pagina web etc.) prin afisare pe usa fiecarei sali de examen.
     8. La articolul 14, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     Art. 14. -(1) Rezultatele examenului de bacalaureat national se fac publice prin afisare la avizier si postare pe pagina de internet a unitatii de invatamant.
     (2) Informatiile ce contin datele de identificare a candidatilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul examenului de bacalaureat national, care se afiseaza atat in format letric, la avizierul unitatilor de invatamant/centrelor de examen, cat si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si Cercetarii, a inspectoratelor scolare si a unitatii de invatamant, sunt urmatoarele: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, judetul, promotia, forma de invatamant absolvita, specializarea, rezultatul/notele obtinut/obtinute la fiecare proba de examen sustinuta sau echivalata, media generala, rezultatul final: «reusit»/«respins»/«neprezentat»/«eliminat din examen».
     (3) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si Cercetarii, a inspectoratelor scolare si a unitatilor de invatamant a informatiilor mentionate la alin. (2) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant - centre de examen a acestor informatii se realizeaza pentru o perioada de o luna de la data afisarii.
     9. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
     Art. II. -
  Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii au obligatia aplicarii intocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securitatii igienico-sanitare a elevilor si a intregului personal implicat in desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020 comunicate de catre Comisia Nationala de Bacalaureat.
     Art. III. -La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.
     Art. IV. -Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Directia minoritati, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. V. -Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Ministrul educatiei si cercetarii,
  Cristina Monica Anisie

     Bucuresti, 21 mai 2020.
     Nr. 4.307.

  ANEXA
  (Anexa nr. 1

  la Ordinul nr. 4.950/2019)

  CALENDARUL
  examenului de bacalaureat national - 2020

     3-10 iunie 2020                 Inscrierea candidatilor
     11-17 iunie 2020                Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale
     22 iunie 2020                   Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
     23 iunie 2020                   Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
     24 iunie 2020                   Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
     25 iunie 2020                   Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
     30 iunie 2020                   Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12,00
     30 iunie 2020                   Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16,00-20,00
     1 iulie 2020                    Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8,00-12,00
     1-4 iulie 2020                  Rezolvarea contestatiilor
     5 iulie 2020                    Afisarea rezultatelor finale   3-10 iunie 2020                 Inscrierea candidatilor
     11-17 iunie 2020                Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale
     22 iunie 2020                   Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
     23 iunie 2020                   Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
     24 iunie 2020                   Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
     25 iunie 2020                   Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
     30 iunie 2020                   Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12,00
     30 iunie 2020                   Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16,00-20,00
     1 iulie 2020                    Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8,00-12,00
     1-4 iulie 2020                  Rezolvarea contestatiilor
     5 iulie 2020                    Afisarea rezultatelor finale

   

     NOTA:
     La solicitarea justificata a comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba, in situatii exceptionale, sustinerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezerva, dupa caz, in dupa-amiaza aceleiasi zile sau dupa finalizarea ultimei probe scrise prevazute in prezenta anexa, prelungirea perioadei de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor. De asemenea, in functie de evolutia pandemiei COVID-19, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba modificarea Calendarului examenului de bacalaureat national - 2020.

 • ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4248/2020

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4248/2020

  Vigoare

  Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
  Domenii: Invatamint

  M.O. 399/2020

  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020.

  M.Of.Nr.399 din 15 mai 2020                                 Sursa Act:Monitorul Oficial

  ORDIN Nr. 4.248
  pentru modificarea si completarea
  Ordinului ministrului educatiei

  nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si

   desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii

   clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020

     Având în vedere:
     – prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
     – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
     – prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt, cu modificarile ulterioare;
     – prevederile art. 2 din Hotarârea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 6/2020;
     – prevederile art. 49 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României si ale Hotarârii Parlamentului României nr. 3/2020 pentru încuviintarea masurii adoptate de Presedintele României privind instituirea starii de urgenta pe întreg teritoriul României;
     – prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul României, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

     ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

     Art. I. - Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29 august 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
     1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
     "Art. 3
  1. - Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2019-2020."
     2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
     "(3) Elevii aflati în izolare/confirmati pozitiv «COVID-19» sustin probele de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
     (4) Pentru elevii care solicita si primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale de sustinere a probelor cu subiectul de rezerva se organizeaza proba scrisa/probele scrise dupa finalizarea ultimei probe prevazute în Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, prevazut în anexa la prezentul ordin."
     3. La articolul 5 alineatul (4), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     "a) stampila-tip pentru unitatile de învatamânt/centrele de examen în care se organizeaza probe scrise pentru evaluarea nationala: «Evaluare Nationala 2020 - C.E.»;
     b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: «Evaluare Nationala 2020 - C.Z.E."
     4. La articolul 6, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     "(7) Tragerea la sorti se efectueaza în sistem de videoconferinta cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative din învatamântul preuniversitar, ai organizatiilor de parinti reprezentative, ai consiliului judetean/municipal al elevilor si ai mass-mediei.
     (8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemneaza într-un proces-verbal în care se mentioneaza si persoanele apartinând societatii civile care au participat la videoconferinta organizata pentru tragerea la sorti."
     5. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     "Art. 9. -
  (1) Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip în care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. În cazul candidatului minor, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestuia."
     6. La articolul 11, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
     "(10) Supravegherea probelor scrise este asigurata, pentru fiecare sala, de minimum un asistent, cadru didactic de alta specialitate decât cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba."

     7. La articolul 12, alineatul (2) se abroga.
     8. Anexa „Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, în anul scolar 2019 -2020“ se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

     Art. II. - Directia generala învatamânt preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare în Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, precum si Directia generala economica duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. III. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educatiei si cercetarii,
  Cristina Monica Anisie

     Bucuresti, 13 mai 2020.
     Nr. 4.248.

  ANEXA
  (Anexa la Ordinul nr. 4.916/2019)

  CALENDARUL
  de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii

  clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020

  2-5 iunie 2020

  Înscrierea la evaluarea nationala

  15 iunie 2020

  Limba si literatura româna - proba scrisa

  17 iunie 2020

  Matematica - proba scrisa

  18 iunie 2020

  Limba si literatura materna - proba scrisa

  22 iunie 2020 (pâna la ora 14,00)

  Afisarea rezultatelor înaintea contestatiilor

  22 iunie (ora 16,00-ora 19,00) - 23 iunie (ora 8,00-ora 12,00)

  Depunerea contestatiilor

  23-26 iunie 2020

  Solutionarea contestatiilor

  27 iunie 2020

  Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor


     NOTA:
     La solicitarea comisiilor judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a sau din propria initiativa, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate aproba, în situatii exceptionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

 • ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4325/2020

  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4325/2020

  Vigoare

  Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
  Domenii: Invatamint

  M.O. 435/2020

  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual pentru anul scolar 2020-2021

  M.Of.Nr.435 din 22 mai 2020                             Sursa Act:Monitorul Oficial    

  ORDIN Nr.4325
  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei

  nationale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul

   admiterii în învatamântul profesional de stat si în învatamântul

  dual pentru anul scolar 2020-2021

     Având în vedere:
     – prevederile art. 76 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
     – prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
     – prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
     – prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),

     în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 15 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

     ministrul educatiei si cercetariiemite prezentul ordin.

     Art. I. -Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual pentru anul scolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 18.09.2019, se modifica dupa cum urmeaza:
     1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 2. -
  Admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învatamântul profesional de stat pentru anul scolar 2020-2021 se desfasoara în conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia mentionata la acest articol se aplica în mod corespunzator, cu respectarea prevederilor prezentului ordin si Calendarului admiterii în învatamântul profesional de stat pentru anul scolar 202-2021.
     2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 4. -
  Admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, pentru anul scolar 2020-2021 se desfasoara în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.556/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia mentionata la acest articol se aplica în mod corespunzator, cu respectarea prevederilor prezentului ordin si a Calendarului admiterii în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor pentru anul scolar 2020-2021.
     3. Anexa nr. 1 - Calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat pentru anul scolar 2020-2021 se modifica si se înlocuieste cu Calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat pentru anul scolar 2020-2021, prevazut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
     4. Anexa nr. 2 - Calendarul admiterii în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2020-2021 se modifica si se înlocuieste cu Calendarul admiterii în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2020-2021, prevazut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
     Art. II. -Directia generala învatamânt preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de învatamânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. III. -Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educatiei si cercetarii,
  Cristina Monica Anisie

     Bucuresti, 22 mai 2020.
     Nr. 4.325.

  ANEXA Nr. 1


  Calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat pentru anul scolar 2020-2021

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  Pregatirea admiterii

  25 mai 2020

  Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unitatilor de învatamânt, cu eliminarea din proceduri a probelor de preselectie, precum si actualizarea componentei Comisiei de admitere din unitatea de învatamânt, dupa caz
  Nota:
  Actualizarea procedurilor se realizeaza în concordanta cu precizarile din:
  - Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual pentru anul scolar 2020-2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Metodologia de organizare si functionare a învatamântului profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.033/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

  25 mai 2020

  Reconfirmarea implicarii operatorilor economici în învatamântul profesional
  Unitatile de învatamânt contacteaza operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru si le solicita reconfirmarea contractelor semnate.
  Unitatile de învatamânt centralizeaza raspunsurile operatorilor economici, completeaza si transmit la inspectoratul scolar situatia proiectului planului de scolarizare actualizat pentru anul scolar 2020-2021, pe baza raspunsurilor operatorilor economici (cu mentionarea operatorilor economici si a numarului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau a faptului ca practica în anul scolar 2020-2021 se va desfasura în unitatea de învatamânt).

  27 mai 2020

  Inspectoratele scolare transmit la MEC si la CNDIPT situatia proiectului planului de scolarizare actualizat pentru anul scolar 2020-2021, pe baza raspunsurilor operatorilor economici, cu mentionarea operatorilor economici si a numarului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru.
  Note:
  1. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia în care, din motive obiective, exista operatori economici care denunta contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesionala a elevilor prin învatamântul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesionala a elevilor prin învatamântul profesional, unitatea de învatamânt va identifica alti operatori economici interesati cu care va încheia alte contrate în locul celor denuntate.
  2. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia în care, din motive obiective, exista operatori economici care denunta contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesionala a elevilor prin învatamântul dual, iar unitatea de învatamânt nu a identificat alti operatori economici interesati pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denuntate, clasele/grupele la care a fost denuntat contractul se pot transforma în clase/grupe de învatamânt profesional.
  3. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia mentionata la pct. 2, unitatea de învatamânt are obligatia realizarii de contracte-cadru pentru formarea prin învatamânt profesional cu alti operatori economici interesati sau cu operatorii economici care au denuntat contractul de parteneriat pentru învatamânt dual. În situatia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învatamânt va asigura derularea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare, cu asigurarea conditiilor pentru dobândirea de catre elevi a competentelor profesionale descrise în Standardele de pregatire profesionala. În situatia în care unitatea de învatamânt nu poate asigura conditiile necesare pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare pentru calificarile profesionale aprobate, se poate solicita, în conditiile legislatiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei si Cercetarii (dupa caz) de functionare a claselor/grupelor respective la alta calificare profesionala - pentru care unitatea de învatamânt este autorizata/acreditata – decât cea aprobata initial.
  4. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia în care nu se pot încheia contracte-cadru, pentru formarea profesionala prin învatamântul profesional cu alti operatori economici în locul celor care au denuntat contractele-cadru existente, unitatea de învatamânt va asigura derularea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare, cu asigurarea conditiilor pentru dobândirea de catre elevi a competentelor profesionale descrise în Standardele de pregatire profesionala. În situatia în care unitatea de învatamânt nu poate asigura conditiile necesare pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare pentru calificarile profesionale aprobate, se poate solicita, în conditiile legislatiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei si Cercetarii (dupa caz) de functionare a claselor/grupelor respective la alta calificare profesionala - pentru care unitatea de învatamânt este autorizata/acreditata - decât cea aprobata initial.

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  27 mai 2020

  Afisarea ofertei educationale pentru învatamântul profesional de stat aprobate, concretizata în domenii de pregatire si calificari profesionale, la sediul unitatilor de învatamânt gimnazial si la sediul unitatilor de învatamânt cu oferta educationala pentru învatamântul profesional de stat
  Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de învatamânt gimnazial si la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învatamântului din România (SIIIR), prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati
  Tiparirea informatiilor despre admitere, în brosura care va cuprinde, în sectiuni distincte, informatii despre admiterea în învatamântul liceal, în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual pentru anul scolar 2020-2021
  În brosura se va regasi si mentiunea ca, pentru actiunile care presupun prezenta la unitatea de învatamânt a candidatilor/parintilor, este necesara informarea, prin telefon sau e-mail, a unitatii de învatamânt cu privire la intentia de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificarii accesului în unitatea de învatamânt.
  Brosura va fi postata pe site-urile inspectoratelor scolare, ale unitatilor de învatamânt profesional si tehnic si ale unitatilor de învatamânt gimnazial.

  27-2 iunie 2020

  Transmiterea în unitatile de învatamânt gimnazial a brosurilor cuprinzând informatiile privind admiterea în învatamântul liceal, în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual, pentru anul scolar 2020-2021
  Afisarea în unitatile de învatamânt gimnazial a graficului sedintelor/sesiunilor de informare a elevilor si parintilor cu privire la admiterea în învatamântul profesional, inclusiv în învatamântul dual (metodologia si calendarul admiterii, modul de completare a optiunilor din fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat, respectiv în fisa de optiuni pentru învatamântul dual)

  5 iunie 2020

  Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a brosurilor care cuprind informatii despre admitere, ale fiecarui judet/municipiului Bucuresti, în versiune electronica si tiparita

  Informarea si consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învatamântul profesional de stat

  17-21 februarie 2020

  Informarea de catre ISJ/ ISMB a unitatilor de învatamânt gimnazial de posibilitatea continuarii studiilor de catre absolventii claselor a VIII-a în învatamântul profesional de stat. Se vor prezenta urmatoarele:
  - modul de organizare si functionare a învatamântului profesional de stat;
  - calendarul si modul de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul profesional de stat;
  - posibilitatea continuarii studiilor dupa finalizarea învatamântului profesional de stat.

  2-12 iunie 2020

  Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei sectiuni dedicate promovarii învatamântului profesional si tehnic, a meseriilor si a ofertei educationale care sa permita vizualizarea actiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor si a ofertei unitatilor de învatamânt realizate în parteneriat cu operatorii economici
  Activitatea va fi promovata prin mijloace de comunicare online.

  2-12 iunie 2020

  La nivelul fiecarei unitati de învatamânt care are oferta educationala pentru învatamântul profesional în anul scolar 2020-2021 se desfasoara online actiunea „Saptamâna meseriilor“.
  Actiunea consta în afisarea pe site-ul unitatilor de învatamânt a unei sectiuni dedicate promovarii învatamântului profesional si tehnic, a meseriilor si a ofertei de scolarizare si va fi realizata în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidentiate modele de succes, exemple de buna practica, experiente relevante ale parteneriatului scoala-operator economic.

  2-12 iunie 2020

  Fiecare unitate de învatamânt care, în anul scolar 2019-2020, scolarizeaza elevi în clasa a VIII-a învatamânt gimnazial va desfasura sesiuni de orientare si consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc).
  Sesiunile vor urmari pregatirea înscrierii elevilor în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual, cu accent pe constientizarea cerintelor pietei muncii si a oportunitatilor pentru cariera si pe continuare a pregatirii prin învatamântul profesional de stat, cu evidentierea oportunitatilor oferite de învatamântul dual.

  2-12 iunie 2020

  Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a si parintii acestora, organizate la toate unitatile de învatamânt gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc.), pentru prezentarea metodologiei si a calendarului admiterii, a

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  procedurilor de admitere si a planului de scolarizare la învatamântul profesional de stat, inclusiv în învatamântul dual, si a modului de completare a optiunilor din Fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat, respectiv în Fisa de optiuni pentru învatamântul dual. În judetele care au plan de scolarizare în învatamântul dual se prezinta, în mod obligatoriu, si aspectele specifice privind învatamântul dual.

  17 iunie 2020

  Transmiterea de catre fiecare unitate de învatamânt gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii în aplicatia informatica centralizata.

  18 iunie 2020

  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date în aplicatia informatica centralizata

  Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
  - numai pentru situatiile în care oferta educationala aprobata cuprinde clase cu predare în limbile minoritatilor nationale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
  - pentru candidatii interesati de înscrierea la unitatile de învatamânt/clasele cu predare în limbile minoritatilor nationale, care nu au studiat în gimnaziu în limba materna respectiva
  (calendar si organizare comune pentru înscrierea în învatamântul liceal, profesional de stat si dual)

  2-5 iunie 2020

  Înscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si transmiterea/completarea anexelor fiselor de înscriere, cu respectarea acelorasi prevederi stabilite pentru învatamântul liceal.
  Nota:
  Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala pot fi depuse/transmise la unitatea de învatamânt de provenienta pâna la data de 10 iunie 2020.

  9-12 iunie 2020

  Desfasurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, cu respectarea acelorasi prevederi stabilite pentru învatamântul liceal.

  12 iunie 2020

  Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

  15 iunie 2020

  Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora în aplicatia informatica centralizata

  19-23 iunie 2020

  Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba materna

  25 iunie 2020

  Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere ale candidatilor care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna materna la unitatile de învatamânt de provenienta

  26 iunie 2020

  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, în format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora în aplicatia informatica centralizata

  Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru învatamântul special
  (calendar si organizare comune pentru înscrierea în învatamântul liceal, profesional de stat si dual)

  27 mai 2020

  Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
  Nota:
  Locurile speciale pentru candidatii romi se stabilesc de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti ca locuri alocate peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa.

  27 mai 2020-16 iunie 2020,
  ora 16,00

  Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenta la etnia romilor
  Recomandarile scrise de apartenenta la etnia romilor pot fi eliberate si on-line. În aceasta situatie, recomandarea este transmisa, prin e-mail, unitatii de învatamânt din care provine candidatul, în format pdf., având semnatura electronica a emitentului. Raspunderea pentru

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  autenticitatea si continutul recomandarii revine atât organizatiei romilor, care o emite, potrivit statutului si procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandarii, cât si parintelui/tutorelui legal al elevului care solicita eliberarea unei recomandari de apartenenta la etnia romilor.
  *Orice recomandare depusa ulterior acestei perioade nu va mai fi luata în considerare!

  30 iunie-3 iulie 2020

  Completarea optiunilor în fisele de înscriere de catre candidatii care solicita înscrierea pe locurile speciale pentru romi si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de învatamânt sau prin formular transmis electronic
  Fisele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti de catre candidati.
  *Orice fisa depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata în considerare.
  Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita!
  Nota: Inspectoratele scolare afiseaza programarea candidatilor pe zile si ore pentru repartizarea în sedinta publica

  4-5 iulie 2020

  Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi.
  Nota: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizeaza de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si în baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face în sedinta publica. Mediile de admitere pentru candidatii romi, care candideaza pe locurile speciale pentru romi, se calculeaza conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul profesional de stat, aprobata prin OMENCS nr. 5.068/2016, indiferent daca la acea calificare profesionala se organizeaza proba suplimentara de admitere.

  2-3 iulie 2020

  Înscrierea si repartizarea candidatilor pentru învatamântul special
  Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicata pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti si comunicata unitatilor de învatamânt pâna la data de 16 iunie 2020.

  Înscrierea si admiterea elevilor la învatamântul profesional de stat

  Etapa I de admitere în învatamântul profesional de stat

  29 iunie-3 iulie si 6 iulie 2020

  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul profesional, pe baza fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat si a foii matricole:
  Secretariatele unitatilor de învatamânt gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat cu informatiile privind datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata, precum si a foii matricole cu mediile obtinute în clasele V-VIII.
  Optiunile elevilor pentru o unitate de învatamânt care are oferta pentru învatamântul profesional si calificarile din oferta acesteia se completeaza de catre candidati asistati de diriginti/cadrele didactice din unitatea de învatamânt gimnazial pe baza unei programari pe zile si ore a tuturor elevilor.
  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt pentru care au optat se realizeaza numai de catre unitatile de învatamânt gimnazial prin transmiterea electronica la unitatile de învatamânt care au oferta pentru învatamântul profesional a fiselor de înscriere a candidatilor, însotite de foile matricole. Candidatii nu se prezinta si nu depun personal documentele de înscriere la unitatile de învatamânt pentru care opteaza.
  Eliberarea, de catre unitatile de învatamânt gimnazial, a foii matricole si a fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat, în original, pentru absolventii care solicita aceasta. Eliberarea acestor documente se realizeaza pe baza unei programari pe zile si ore a absolventilor, afisata de catre unitatea de învatamânt gimnazial.
  Documentele mai sus mentionate se vor transmite si în format electronic tuturor candidatilor care solicita acest lucru - optiune promovata, ca recomandare importanta, prin anunturi postate pe paginile de internet ale unitatilor de învatamânt si ale inspectoratelor scolare.
  La solicitarea candidatilor care au sustinut si promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de învatamânt gimnazial elibereaza, împreuna cu fisa de înscriere, si anexa fisei de înscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
  Nota: Se va elibera o singura fisa de înscriere. Nu se elibereaza fise de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situatia scolara neîncheiata, aflati în stare de corigenta sau repetentie.

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  6 iulie 2020

  Afisarea, la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt gimnazial absolvite si a unitatilor de învatamânt care au oferta pentru învatamântul profesional pentru care au optat, a listei candidatilor înscrisi în învatamântul profesional
  La unitatile de învatamânt si calificarile la care numarul candidatilor înscrisi la unitatea de învatamânt este mai mare decât numarul de locuri disponibile, se afiseaza si precizari detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza daca proba suplimentara de admitere este luata în considerare pentru toate calificarile sau doar la calificarea/calificarile la care numarul de candidati depaseste numarul de locuri de la calificarea/calificarile respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificari, în situatia în care candidatii au optat în fisa de înscriere pentru aceste calificari.
  Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a situatiei cu numarul de candidati înscrisi pentru admiterea în învatamântul profesional, pentru fiecare calificare profesionala

  9 iulie 2020

  Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de învatamânt a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere în învatamântul profesional
  Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentara de admitere numai la unitatile de învatamânt pentru care numarul celor înscrisi este mai mare decât numarul locurilor disponibile.
  Transmiterea, la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea în învatamântul profesional de stat, de catre toate unitatile de învatamânt

  10 iulie 2020

  Validarea, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru învatamântul profesional de stat, a listei candidatilor declarati admisi în învatamântul profesional de stat
  Afisarea la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt profesional a listei candidatilor admisi si a celor respinsi la învatamântul profesional de stat
  Afisarea precizarilor privind depunerea dosarelor de înscriere de catre candidatii admisi
  Afisarea precizarii prin care candidatii admisi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se afla sub efectivul minim necesar constituirii formatiunilor de studii sunt înstiintati ca dupa depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculati sub rezerva completarii în urma etapei a II-a de admitere a numarului de locuri minim necesar pentru constituirea formatiunilor de studii, iar în situatia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere, a candidatilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unitati scolare în cadrul unei sedinte publice la care vor fi invitati sa participe

  13-17 iulie 2020

  Transmiterea în format electronic de catre unitatile de învatamânt cu oferta pentru învatamântul profesional, catre unitatile de învatamânt gimnazial a situatiei privind rezultatele elevilor la admiterea în învatamântul profesional, în scopul asigurarii posibilitatii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolventilor respinsi în etapa I, precum si a celor care au renuntat sau nu si-au depus/transmis prin posta dosarele de înscriere la unitatile la care au fost declarati admisi
  Nota:
  Unitatile de învatamânt gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unitatile de învatamânt profesional, numai pentru absolventii mentionati anterior.
  Candidatii respinsi la etapa I de admitere în învatamântul profesional si în învatamântul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învatamântul profesional, în învatamântul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.

  13-17 iulie 2020

  Transmiterea/depunerea de catre candidatii declarati admisi a dosarelor de înscriere, la unitatile de învatamânt la care candidatii au fost declarati admisi
  Transmiterea documentelor se poate realiza prin posta, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere contine:
  a) fisa de înscriere în învatamântul profesional, în original;
  b) certificatul de nastere, în copie legalizata sau certificata conform cu originalul de catre unitatea de învatamânt gimnazial sau de unitatea de învatamânt la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea originalului pentru certificare);
  c) adeverinta cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/examenul de capacitate, pentru candidatii din seriile anterioare care nu au sustinut evaluarea nationala;
  d) fisa medicala.
  Depunerea dosarelor de înscriere se realizeaza dupa un program detaliat pe zile si ore, afisat de catre unitatea de învatamânt.

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  În cazul retragerii fiselor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de catre candidatii admisi, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati, în ordinea rezultatelor obtinute la admiterea organizata în aceasta etapa, cu conditia încadrarii în termenul de depunere a dosarelor de înscriere
  Nota: Unitatile de învatamânt la care candidatii au fost declarati admisi vor afisa la sfârsitul fiecarei zile tabelul nominal cu candidatii care au depus dosarele de înscriere.
  Candidatilor care au transmis dosarele de înscriere prin posta li se va comunica telefonic sau prin e-mail situatia înscrierii.

  17 iulie 2020

  Transmiterea de catre unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul profesional de stat a situatiei locurilor ramase libere în urma finalizarii depunerii dosarelor de înscriere a candidatilor admisi în aceasta etapa de admitere

  20-21 iulie 2020

  Rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti

  21 iulie 2020

  Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti la unitatile de învatamânt profesional a situatiei rezolvarii cazurilor speciale

  21 iulie 2020

  Afisarea la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt profesional a candidatilor înmatriculati si a situatiei cu locurile ramase libere în învatamântul profesional, dupa depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere si rezolvarea cazurilor speciale
  Transmiterea de catre comisia de admitere în învatamântul profesional de stat din unitatea de învatamânt, în format electronic si în scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor actualizate cu candidatii înmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la învatamântul profesional de stat
  Listele actualizate cu candidatii înmatriculati la clase/grupe cu efective care se afla sub efectivul minim la finalul primei etape se afiseaza si se comunica sub rezerva completarii în urma etapei a II-a de admitere a numarului de locuri minim necesar pentru constituirea formatiunilor de studii.

  21 iulie 2020

  Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, la toate unitatile de învatamânt gimnazial, a situatiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual din judet/municipiul Bucuresti

  21 iulie 2020

  Afisarea la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învatamântul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti
  ISJ/ISMB afiseaza si publica pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a IIa de admitere în învatamântul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti
  Afisarea la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt cu oferta educationala pentru învatamântul profesional de stat si/sau învatamântul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregatire si calificari profesionale, si a informatiilor privind etapa a II-a de admitere

  Etapa a II-a de admitere în învatamântul profesional de stat

  22-24 iulie 2020

  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul profesional, pe baza fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat si a foii matricole:
  Secretariatele unitatilor de învatamânt gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat cu informatiile privind datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata, precum si a foii matricole cu mediile obtinute în clasele V-VIII, pentru candidatii carora nu li s-au eliberat fise de înscriere în etapa I de admitere în învatamântul profesional de stat sau în învatamântul dual.
  Optiunile elevilor pentru o unitate de învatamânt care are oferta pentru învatamântul profesional si calificarile din oferta acesteia se completeaza de catre candidati asistati de diriginti/cadrele didactice din unitatea de învatamânt gimnazial pe baza unei programari pe zile si ore a tuturor elevilor.
  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt pentru care au optat se realizeaza numai de catre unitatile de învatamânt gimnazial prin transmiterea electronica la unitatile de învatamânt care au oferta pentru învatamântul profesional a fiselor de înscriere a candidatilor, însotite de foile matricole.
  Eliberarea, de catre unitatile de învatamânt gimnazial, a foii matricole si a fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat, în original, pentru absolventii care solicita aceasta Eliberarea acestor documente se realizeaza pe baza unei programari pe zile si ore a absolventilor, afisata de catre unitatea de învatamânt gimnazial.

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  Documentele mai sus mentionate se vor transmite si în format electronic tuturor candidatilor care solicita acest lucru - optiune promovata, ca recomandare importanta, prin anunturi postate pe paginile de internet ale unitatilor de învatamânt si ale inspectoratelor scolare.
  La solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de învatamânt gimnazial elibereaza, împreuna cu fisa de înscriere, si anexa fisei de înscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
  Nota: Se va elibera o singura fisa de înscriere

  23-24 iulie 2020

  Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba materna cu respectarea acelorasi prevederi stabilite pentru învatamântul liceal

  24 iulie 2020

  Afisarea, la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt gimnazial absolvite si a unitatilor de învatamânt care au oferta pentru învatamântul profesional, a listei candidatilor înscrisi în învatamântul profesional
  Se va preciza daca proba suplimentara de admitere este luata în considerare doar la calificarea/calificarile la care numarul de candidati depaseste numarul de locuri de la calificarea/calificarile respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificari, în situatia în care candidatii au optat în fisa de înscriere pentru aceste calificari
  Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a situatiei cu numarul de candidati înscrisi pentru admiterea în învatamântul profesional, pentru fiecare calificare profesionala

  27 iulie 2020

  Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de învatamânt a mediilor de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere în învatamântul profesional
  Transmiterea la comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti

  28 iulie 2020

  Validarea, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru învatamântul profesional de stat, a listei candidatilor declarati admisi în învatamântul profesional de stat
  Afisarea la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt profesional a listei candidatilor admisi si a celor respinsi la învatamântul profesional de stat
  Afisarea precizarilor privind depunerea dosarelor de înscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea de catre candidatii respinsi a fiselor de înscriere, de la sediile unitatilor respective de învatamânt, sau prin formular transmis electronic tuturor candidatilor care solicita acest lucru

  29 iulie-3 august 2020

  Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitatile de învatamânt la care candidatii au fost declarati admisi
  Transmiterea documentelor se poate realiza prin posta, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere contine:
  a) fisa de înscriere în învatamântul profesional, în original;
  b) certificatul de nastere, în copie legalizata sau certificata conform cu originalul de catre unitatea de învatamânt gimnazial sau de unitatea de învatamânt la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea originalului pentru certificare);
  c) adeverinta cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/examenul de capacitate, pentru candidatii din seriile anterioare care nu au sustinut evaluarea nationala;
  d) fisa medicala.
  Depunerea dosarelor de înscriere se realizeaza dupa un program detaliat pe zile si ore, afisat de catre unitatea de învatamânt. În cazul retragerii fiselor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de catre candidatii admisi, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati, în ordinea rezultatelor obtinute la admiterea organizata în aceasta etapa, cu conditia încadrarii în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  Afisarea de precizari prin care candidatii admisi la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se afla sub efectivul minim necesar constituirii formatiunilor de studii sunt înstiintati ca dupa depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculati sub rezerva completarii numarului de locuri minim necesar pentru constituirea formatiunilor de studii prin comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti - prin repartizarea de alti candidati si, dupa caz, prin redistribuiri în cadrul unei sedinte publice la care vor fi invitati sa participe

  4 august 2020

  Transmiterea de catre comisia de admitere în învatamântul profesional de stat din unitatea de învatamânt, în format electronic si în scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii înmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la învatamântul profesional de stat, inclusiv în învatamântul dual
  Cu acest prilej, unitatile de învatamânt care au în oferta calificari în învatamântul dual la care au prevazut probe eliminatorii si/sau probe de admitere în învatamântul dual independent de numarul candidatilor înscrisi pe numarul de locuri disponibile, dar care - în urma consultarii

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  cu operatorii economici si cu acordul acestora - sunt interesate sa îsi completeze locurile libere în cadrul actiunilor de repartizare si redistribuire organizate de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti informeaza în scris comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti cu privire la acest acord.

  Repartizari si redistribuiri pe locurile libere si rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti

  5 august 2020

  Afisarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, la sediul inspectoratului scolar si pe site-ul propriu, a listei cu locurile libere si a graficului activitatilor de repartizare si redistribuire pe locurile libere si de rezolvare a cazurilor speciale
  Afisarea graficului, pe zile si intervale orare, a activitatilor de repartizare si redistribuire pe locurile libere si de rezolvare a cazurilor speciale

  6-7 august 2020 (conform graficului afisat de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti)

  Rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti
  Repartizarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a candidatilor care nu au participat sau nu au fost admisi la etapele anterioare sau au fost admisi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere
  Rezolvarea de catre comisia judeteana a situatiilor de la nivelul unitatilor de învatamânt la care în urma celor doua etape de admitere nu s-au constituit în limitele legale formatiuni de studiu, prin redistribuirea candidatilor admisi la clase/grupe si calificari la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situatiilor se face în sedinta publica la care sunt invitati candidatii care au fost admisi la calificari pentru care nu s-au întrunit conditiile minime de constituire a formatiunilor de studiu.
  Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti va afisa la sediul inspectoratului scolar si pe site graficul de desfasurarea a sedintei publice, pe zile, ore si candidati.
  Nota: Repartizarea si redistribuirea elevilor la unitatile de învatamânt si calificarile la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevazuta proba suplimentara de admitere în învatamântul profesional, iar în cazul învatamântului dual, probe de admitere independent de numarul candidatilor înscrisi pe numarul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unitatii de învatamânt, transmis în urma consultarii cu operatorii economici.
  Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti catre unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul profesional de stat a situatiei finale privind candidatii admisi, pe formatiuni de studiu legal constitute

  7 august 2020

  Afisarea la sediile si pe site-urile unitatilor de învatamânt profesional a candidatilor înmatriculati si a situatiei cu locurile ramase libere în învatamântul profesional, dupa depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizarile si redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti

  7 august 2020

  Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarilor si redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata

  ANEXA Nr. 2

  Calendarul admiterii în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2020-2021

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  Pregatirea admiterii

  25 mai 2020

  Revizuirea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
  Reconfirmarea sau actualizarea, dupa caz, a componentei comisiei de admitere din unitatea de învatamânt care organizeaza învatamânt dual, avizata de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt
  Revizuirea de catre unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual, împreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, a Procedurii de admitere, cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare
  Parcurgerea etapelor de aprobare a Procedurii de admitere, în Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt care are oferta educationala pentru învatamântul dual, transmiterea Procedurii spre avizare la ISJ/ISMB si comunicarea avizului ISJ/ ISMB catre unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual pentru Procedura de admitere
  Afisarea, la sediul unitatilor de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual, a Procedurii de admitere, a numarului de locuri propuse pe domenii de pregatire si calificari profesionale pentru învatamântul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul scolar 2020-2021 si a calendarului probelor de admitere

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  25 mai 2020

  Reconfirmarea implicarii operatorilor economici în învatamântul dual
  Unitatile de învatamânt contacteaza operatorii economici cu care au încheiat contracte de parteneriat si le solicita reconfirmarea contractelor semnate.
  Unitatile de învatamânt centralizeaza raspunsurile operatorilor economici, completeaza si transmit la inspectoratul scolar situatia proiectului planului de scolarizare actualizat pentru anul scolar 2020-2021, pe baza raspunsurilor operatorilor economici (cu mentionarea operatorilor economici si a numarului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat).

  27 mai 2020

  Inspectoratele scolare transmit la MEC si la CNDIPT situatia proiectului planului de scolarizare actualizat pentru anul scolar 2020-2021, pe baza raspunsurilor operatorilor economici, cu mentionarea operatorilor economici si a numarului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat în învatamântul dual.
  Note:
  1. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia în care, din motive obiective, exista operatori economici care denunta contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesionala a elevilor prin învatamântul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesionala a elevilor prin învatamântul profesional, unitatea de învatamânt va identifica alti operatori economici interesati cu care va încheia alte contracte în locul celor denuntate.
  2. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia în care, din motive obiective, exista operatori economici care denunta contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesionala a elevilor prin învatamântul dual, iar unitatea de învatamânt nu a identificat alti operatori economici interesati pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denuntate, clasele/grupele la care a fost denuntat contractul se pot transforma în clase/grupe de învatamânt profesional.
  3. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia mentionata la pct. 2, unitatea de învatamânt are obligatia realizarii de contracte-cadru pentru formarea prin învatamânt profesional cu alti operatori economici interesati sau cu operatorii economici care au denuntat contractul de parteneriat pentru învatamânt dual. În situatia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învatamânt va asigura derularea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare, cu asigurarea conditiilor pentru dobândirea de catre elevi a competentelor profesionale descrise în Standardele de pregatire profesionala. În situatia în care unitatea de învatamânt nu poate asigura conditiile necesare pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare pentru calificarile profesionale aprobate, se poate solicita, în conditiile legislatiei în vigoare, aprobarea inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei si Cercetarii (dupa caz) de functionare a claselor/grupelor respective la alta calificare profesionala - pentru care unitatea de învatamânt este autorizata/acreditata - decât cea aprobata initial.
  4. Pentru anul scolar 2020-2021, în situatia în care nu se pot încheia contracte-cadru pentru formarea profesionala prin învatamântul profesional cu alti operatori economici în locul celor care au denuntat contractele-cadru existente, unitatea de învatamânt va asigura derularea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare, cu asigurarea conditiilor pentru dobândirea de catre elevi a competentelor profesionale descrise în Standardele de pregatire profesionala. În situatia în care unitatea de învatamânt nu poate asigura conditiile necesare pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica în atelierele scolare pentru calificarile profesionale aprobate, se poate solicita, în conditiile legislatiei în vigoare, aprobarea inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei si Cercetarii (dupa caz) de functionare a claselor/grupelor respective la alta calificare profesionala - pentru care unitatea de învatamânt este autorizata/acreditata - decât cea aprobata initial.

  27 mai 2020

  Afisarea ofertei educationale pentru învatamântul dual aprobate, concretizata în domenii de pregatire si calificari profesionale, cu evidentierea operatorilor economici parteneri si a locurilor de practica disponibile la fiecare dintre acestia, la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt cu oferta educationala pentru învatamântul dual
  Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de învatamânt gimnazial si la nivel judetean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învatamântului din România (SIIIR), prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati
  Tiparirea informatiilor despre admitere în brosura care va cuprinde în sectiuni distincte informatii despre admiterea în învatamântul liceal, în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual pentru anul scolar 2020-2021
  În brosura se va regasi si mentiunea ca, pentru actiunile care presupun prezenta la unitatea de învatamânt a candidatilor/reprezentantilor legali ai acestora, este necesara informarea prin telefon sau email a unitatii de învatamânt cu privire la intentia de depunere/completare/preluare a documentelor în vederea planificarii accesului în unitatea de învatamânt.
  Brosura va fi postata pe paginile web ale inspectoratelor scolare, ale unitatilor de învatamânt profesional si tehnic si ale unitatilor de învatamânt gimnazial.

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  27 mai-2 iunie 2020

  Transmiterea în unitatile de învatamânt gimnazial a brosurilor cuprinzând informatiile privind admiterea în învatamântul liceal, în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual, pentru anul scolar 2020-2021
  Afisarea la sediile si pe paginile web ale site-urile unitatilor de învatamânt gimnazial a graficului sedintelor/sesiunilor de informare pentru elevi si parinti, cu privire la admiterea în învatamântul profesional, inclusiv în învatamântul dual [metodologia si calendarul admiterii, modul de completare a optiunilor din fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat, respectiv în fisa de optiuni pentru învatamântul dual, cu asigurarea informarii acestora inclusiv prin utilizarea de mijloace alternative de comunicare (telefon, e-mail)].

  5 iunie 2020

  Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a brosurilor care cuprind informatii despre admitere pentru fiecare judet/municipiul Bucuresti, în versiune electronica si tiparita

  Informarea si consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învatamântul dual

  2-12 iunie 2020

  Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei sectiuni dedicate promovarii învatamântului profesional si tehnic, a meseriilor si a ofertei educationale care sa permita vizualizarea actiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor si a ofertei unitatilor de învatamânt realizate în parteneriat cu operatorii economici
  Activitatea va fi promovata prin mijloace de comunicare online, iar informatiile vor fi axate pe:
  - promovarea învatamântului profesional si tehnic, în general, si, în special, a modului de organizare si functionare a învatamântului profesional, inclusiv dual;
  - informarea privind conditiile în care elevii pot avea acces la învatamântul dual si profesional si beneficiile acestor forme de pregatire;
  - constientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învatamânt gimnazial, cu privire la oportunitatea continuarii studiilor în învatamântul dual si profesional de stat;
  - oferta de scolarizare pentru învatamântul dual si pentru învatamântul profesional, conditii de admitere.
  Unitatile de învatamânt care îsi propun sa scolarizeze în învatamântul dual în anul scolar 2020-2021 colaboreaza cu operatorii economici parteneri de practica, promovând pe paginile web proprii exemple de buna practica (testimoniale, materiale video de prezentare, exemple de succes), mentionând suplimentar fata de cele mentionate anterior si aspecte privind perspectivele de angajare dupa finalizarea studiilor.

  2-12 iunie 2020

  La nivelul fiecarei unitati de învatamânt care are oferta educationala pentru învatamântul dual în anul scolar 2020-2021 se desfasoara on-line actiunea „Saptamâna meseriilor“.
  Actiunea consta în afisarea pe site-ul unitatilor de învatamânt a unei sectiuni dedicate promovarii învatamântului profesional si tehnic, a meseriilor si ofertelor de scolarizare si va fi realizata în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidentiate modele de succes, exemple de buna practica, experiente relevante ale parteneriatului scoala - operatori economici.

  2-12 iunie 2020

  Fiecare unitate de învatamânt care, în anul scolar 2019-2020, scolarizeaza elevi în clasa a VIII-a învatamânt gimnazial va desfasura sesiuni de orientare si consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc).
  Sesiunile vor urmari pregatirea înscrierii elevilor în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual, cu accent pe constientizarea cerintelor pietei muncii si a oportunitatilor pentru cariera si pe continuarea pregatirii prin învatamântul profesional de stat, cu evidentierea oportunitatilor oferite de învatamântul dual.

  2-12 iunie 2020

  Sesiuni de instruire organizate de toate unitatile de învatamânt gimnazial, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc.) cu parintii si elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei si a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere si a planului de scolarizare la învatamântul profesional de stat, inclusiv la învatamântul dual, a modului de completare a optiunilor din fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat, respectiv în fisa de optiuni pentru învatamântul dual. În judetele care au plan de scolarizare în învatamântul dual se prezinta, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învatamântul dual.

  17 iunie 2020

  Transmiterea de catre fiecare unitate de învatamânt gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii în aplicatia informatica centralizata

  18 iunie 2020

  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date în aplicatia informatica centralizata

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
  - numai pentru situatiile în care oferta educationala aprobata cuprinde clase cu predare în limbile minoritatilor nationale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
  - pentru candidatii interesati de înscrierea la unitatile de învatamânt/clasele cu predare în limbile minoritatilor nationale, care nu au studiat în gimnaziu în limba materna respectiva
  (calendar si organizare comune pentru înscrierea în învatamântul liceal, profesional de stat si dual)

  2-5 iunie 2020

  Înscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si transmiterea/completarea anexelor fiselor de înscriere, cu respectarea acelorasi prevederi stabilite pentru învatamântul liceal
  Nota: Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala pot fi depuse/transmise la unitatea de învatamânt de provenienta pâna la data de 10 iunie 2020.

  9-12 iunie 2020

  Desfasurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, cu respectarea acelorasi prevederi stabilite pentru învatamântul liceal

  12 iunie 2020

  Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

  15 iunie 2020

  Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora în aplicatia informatica centralizata

  19-23 iunie 2020

  Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba materna

  25 iunie 2020

  Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere ale candidatilor care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna materna, la unitatile de învatamânt de provenienta

  26 iunie 2020

  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, în format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora în aplicatia informatica centralizata

  Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru învatamântul special
  (calendar si organizare comune pentru înscrierea în învatamântul liceal, profesional de stat si dual)

  27 mai 2020

  Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
  Nota: Locurile speciale pentru candidatii romi se stabilesc de comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti, ca locuri alocate peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. Nu se aloca locuri speciale pentru candidatii romi la clasele/unitatile de învatamânt profesional la care se organizeaza preselectie si nici la calificarile din oferta pentru învatamântul dual la care, conform procedurii de admitere, sunt prevazute probe eliminatorii sau probe de admitere.

  27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16,00

  Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenta la etnia romilor
  Recomandarile scrise de apartenenta la etnia romilor pot fi eliberate si on-line. În aceasta situatie, recomandarea este transmisa, prin e-mail, unitatii de învatamânt din care provine candidatul, în format pdf., având semnatura electronica a emitentului. Raspunderea pentru autenticitatea si continutul recomandarii revine atât organizatiei romilor, care o emite, potrivit statutului si procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandarii, cât si parintelui/tutorelui legal al elevului care solicita eliberarea unei recomandari de apartenenta la etnia romilor.
  *Orice recomandare depusa ulterior acestei perioade nu va mai fi luata în considerare!

  30 iunie-3 iulie 2020

  Completarea optiunilor în fisele de înscriere de catre candidatii care solicita înscrierea pe locurile speciale pentru romi si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de învatamânt sau prin formular transmis electronic
  Fisele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, de catre candidati.
  *Orice fisa depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata în considerare.
  Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita!
  Nota: Inspectoratele scolare afiseaza programarea candidatilor pe zile si ore pentru repartizarea în sedinta publica.

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

  4-5 iulie 2020

  Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
  Nota: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizeaza de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si în baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face în sedinta publica. Mediile de admitere pentru candidatii romi, care candideaza pe locurile speciale pentru romi, se calculeaza conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul dual, pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3.556/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Pot fi admisi candidatii romi la clasele de învatamânt dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizeaza probe de admitere, independent de numarul candidatilor înscrisi pe numarul de locuri disponibile.

  2-3 iulie 2020

  Înscrierea si repartizarea candidatilor pentru învatamântul special
  Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de învatamânt pâna la data de 16 iunie 2020.

  Înscrierea si admiterea elevilor la învatamântul dual

  Etapa I de admitere în învatamântul dual

  29 iunie-3 iulie 2020 si 6 iulie 2020

  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual, pe baza fisei de optiuni pentru învatamânt dual, însotita de foaia matricola:
  Secretariatele unitatilor de învatamânt gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de optiuni pentru învatamântul dual si fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat cu informatiile privind datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, prin tiparirea din aplicatia informatica centralizata, precum si a foii matricole cu mediile obtinute în clasele V-VIII.
  Optiunile elevilor pentru o unitate de învatamânt care are oferta pentru învatamântul dual si pentru calificari din oferta unitatii se completeaza de catre candidati asistati de catre diriginti/cadrele didactice din unitatea de învatamânt gimnazial, pe baza unei programari pe zile si intervale orare realizate pentru toti absolventii unitatii.
  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt pentru care au optat se realizeaza numai de catre unitatile de învatamânt gimnazial de la care provin absolventii, prin transmiterea electronica la unitatile de învatamânt care au oferta pentru învatamântul dual si profesional a fisei de optiuni pentru învatamântul dual, a fisei de înscriere a candidatilor în învatamântul profesional, precum si a foii matricole cu mediile obtinute în clasele V-VIII. Candidatii nu se prezinta si nu depun personal documentele de înscriere la unitatile de învatamânt pentru care opteaza.
  Eliberarea, de catre unitatile de învatamânt gimnazial, a foii matricole, a fisei de optiuni pentru învatamântul dual si a fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat, pentru candidatii care solicita aceasta si a foii matricole
  Eliberarea, de catre unitatile de învatamânt gimnazial, a foii matricole, a fisei de optiuni pentru învatamântul dual si a fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat, în original, pentru absolventii care solicita aceasta
  Eliberarea acestor documente se realizeaza pe baza unei programari pe zile si intervale orare, afisata de catre unitatea de învatamânt gimnazial.
  Documentele anterior mentionate se vor transmite si în format electronic tuturor candidatilor care solicita acest lucru - optiune promovata, ca recomandare importanta, prin anunturi postate pe paginile de internet ale unitatilor de învatamânt si ale inspectoratelor scolare.
  Unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual pun la dispozitie unitatilor de învatamânt gimnazial informatii si îndrumari necesare pentru completarea de catre candidati a optiunilor pentru calificarile profesionale din oferta de învatamânt dual, inclusiv informatiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere si privind modul de desfasurare a acestora.
  La solicitarea candidatilor care au sustinut si promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de învatamânt gimnazial elibereaza, împreuna cu fisa de înscriere, si anexa fisei de înscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
  Nota: Se va elibera o singura fisa de optiuni pentru învatamântul dual si o singura fisa de înscriere pentru învatamântul profesional de stat. Nu se elibereaza respectivele fise elevilor din clasa a VIII-a cu situatia scolara neîncheiata, aflati în stare de corigenta sau repetentie.

  6 iulie 2020

  Afisarea, la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt care au oferta pentru învatamânt dual, precum si informarea unitatilor de învatamânt gimnazial de la care provin candidatii, privind lista candidatilor înscrisi în învatamântul dual
  În situatia în care s-a decis sustinerea de probe de admitere se afiseaza si precizari detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza daca se

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  organizeaza probe de admitere si posibilitatea redistribuirii la celelalte calificari pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situatia în care candidatii au optat în fisa de înscriere pentru aceste calificari.
  Transmiterea catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti a situatiei cu numarul de candidati înscrisi pentru admiterea în învatamântul dual, pentru fiecare calificare profesionala

  7-8 iulie 2020
  Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de învatamânt si calificarile la care se organizeaza probe eliminatorii

  Desfasurarea probelor eliminatorii în unitatile de învatamânt în care s-a decis organizarea acestora
  Desfasurarea probelor se va realiza în baza graficului si unei programari prealabile a candidatilor, stabilite, afisate si comunicate de fiecare unitate de învatamânt care organizeaza probele eliminatorii catre candidati si catre unitatile de învatamânt gimnazial de la care acestia provin, în vederea asigurarii informarii candidatilor privind sustinerea probelor în format on-line.
  Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru sustinerea probei în format on-line va sustine proba on-line la si cu sprijinul unitatii de învatamânt gimnazial de la care provine, fiind informat în prealabil despre graficul si programarea corespunzatoare de catre unitatea de învatamânt la care si-a depus dosarul de înscriere.

  8-9 iulie 2020
  Pentru candidatii care au optat initial pentru unitatile de învatamânt si calificarile la care se organizeaza probe eliminatorii

  Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afisare la sediul unitatii de învatamânt care a organizat probele, precum si catre candidati si catre unitatile de învatamânt gimnaziale de la care provin acestia, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare
  Rezultatele probelor eliminatorii sustinute în cadrul admiterii în învatamântul dual se afiseaza si se comunica, dupa caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, la sfârsitul fiecarei zile, catre candidati împreuna cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidatilor respinsi, în aceeasi etapa de admitere, la o alta unitate de învatamânt care organizeaza învatamânt dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învatamântul profesional la unitatile de învatamânt si calificarile la care nu s-au organizat probe de preselectie, pâna la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învatamântul dual, respectiv în învatamântul profesional.
  Secretariatele unitatilor de învatamânt gimnazial asigura comunicarea cu propriii absolventi care au participat la aceasta etapa si, la cererea candidatilor respinsi la probele eliminatorii, consiliaza si sprijina elevii si reprezentantii legali ai acestora pentru înscrierea, pe baza fisei initiale, prin completarea casetelor pentru urmatoarea unitate de învatamânt si a calificarilor profesionale pentru care opteaza.
  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt pentru care au optat se realizeaza numai de catre unitatile de învatamânt gimnazial de la care provin absolventii, prin transmiterea electronica la unitatile de învatamânt care au oferta pentru învatamântul dual si profesional a fisei de optiuni pentru învatamântul dual, a fisei de înscriere a candidatilor în învatamântul profesional, precum si a foii matricole cu mediile obtinute în clasele V-VIII. Candidatii nu se prezinta si nu depun personal documentele de înscriere la unitatile de învatamânt pentru care opteaza.
  Nota:
  Se pot înscrie si alti candidati interesati, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevazute mai sus, cu respectarea acelorasi prevederi de înscriere.
  Nota:
  Rezultatele obtinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
  Nota:
  În situatia în care, în fisa initiala de optiuni pentru învatamântul dual, candidatii au completat mai multe optiuni, inclusiv pentru calificari profesionale la care unitatea de învatamânt nu a organizat probe eliminatorii, acestia vor fi considerati înscrisi pentru celelalte calificari profesionale pe care le-au marcat în fisa de înscriere. Candidatii vor fi informati ca, în cazul în care numarul candidatilor care se vor înscrie la calificarea/calificarile profesionala/profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numarul de locuri, se va organiza o proba de admitere.
  În cazul comunicarii de catre candidatii admisi la probele eliminatorii catre unitatea de învatamânt la care au sustinut etapa de admitere a renuntarii/retragerii fiselor de înscriere, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut si promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obtinute la aceste probe.

  9 iulie 2020

  Actualizarea si afisarea, la sediile si pe pagina web a site-urile unitatilor de învatamânt care au oferta pentru învatamântul dual, a listei candidatilor înscrisi la învatamântul dual
  Afisarea tuturor informatiilor privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea calificarii/calificarilor la care se organizeaza probe, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificari pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situatia în care candidatii au optat în fisa de înscriere pentru aceste calificari
  Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a situatiei cu numarul de candidati înscrisi la învatamântul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesionala
  Nota:
  Pentru anul scolar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentara, în cazul în care aceasta a fost decisa la nivelul unitatii de învatamânt cu oferta pentru învatamântul dual, va

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  consta în valorificarea unei/unor medii obtinute de candidat la disciplinele cuprinse în planul cadru pentru învatamântul gimnazial, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. b), respectiv art. 12 alin. (1) lit. b) din OMEN nr. 3.356/2017, privind calculul mediei de admitere prin procedura de admitere elaborata la nivelul unitatii.

  9 iulie 2020

  Desfasurarea probelor de admitere.
  Nota:
  Pentru anul scolar 2020-2021, desfasurarea acestor probe reprezinta calculul mediei finale de admitere, în conditiile în care, prin procedura de admitere elaborata la nivelul unitatii de învatamânt care are oferta de locuri în învatamântul dual, s-a decis organizarea de probe de admitere.

  10 iulie 2020

  Comunicarea prin afisare la sediu si prin mijloace electronice de comunicare, catre candidati si catre unitatile de învatamânt gimnazial de la care provin candidatii, a rezultatelor la probele de admitere în învatamântul dual, de catre unitatile de învatamânt care au organizat aceste probe

  10 iulie 2020

  Calcularea, de catre comisiile de admitere din unitatile de învatamânt, a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere în învatamântul dual
  Transmiterea, la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea în învatamântul dual, de catre toate unitatile de învatamânt

  10 iulie 2020

  Validarea, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi în învatamântul dual si în învatamântul profesional de stat
  Afisarea la sediile unitatilor de învatamânt care organizeaza învatamânt dual a listei candidatilor admisi si a celor respinsi
  Afisarea precizarilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de catre candidatii admisi
  Afisarea precizarii prin care candidatii admisi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se afla sub efectivul minim necesar constituirii formatiunilor de studii sunt înstiintati ca dupa transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculati sub rezerva completarii în urma etapei a II-a de admitere a numarului de locuri minim necesar pentru constituirea formatiunilor de studii, iar în situatia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere, a candidatilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unitati scolare în cadrul unei sedinte publice la care vor fi invitati sa participe
  Informarea candidatilor asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de catre unitatile de învatamânt cu oferta în învatamântul dual la care au sustinut admiterea, prin mijloace alternative de comunicare

  13-17 iulie 2020

  Transmiterea în format electronic, de catre unitatile de învatamânt cu oferta pentru învatamântul dual catre unitatile de învatamânt gimnazial, a situatiei privind rezultatele candidatilor la admiterea în învatamântul dual, în scopul asigurarii posibilitatii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolventilor respinsi în etapa I, precum si a celor care au renuntat sau nu si-au transmis/depus dosarele de înscriere la unitatile la care au fost declarati admisi
  Nota:
  Unitatile de învatamânt gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unitatile de învatamânt profesional, inclusiv dual, numai pentru absolventii mentionati anterior, în urma solicitarilor acestora.
  Candidatii respinsi la etapa I de admitere în învatamântul profesional si în învatamântul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învatamântul profesional, în învatamântul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.

  13-17 iulie 2020

  Transmiterea/Depunerea de catre candidatii declarati admisi a dosarelor de înscriere la unitatile de învatamânt la care candidatii au fost declarati admisi
  Transmiterea documentelor se poate realiza prin posta, cu confirmare de primire.
  Dosarul contine:
  a) fisa de optiuni pentru învatamântul dual, în copie;
  b) certificatul de nastere, în copie legalizata sau certificata conform cu originalul de catre unitatea de învatamânt gimnazial sau de catre unitatea de învatamânt la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea originalului pentru certificare);
  c) adeverinta cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/examenul de capacitate, pentru candidatii din seriile anterioare care nu au sustinut evaluarea nationala;
  d) fisa medicala.
  Depunerea dosarelor de înscriere se realizeaza dupa un program detaliat pe zile si intervale orare, afisat de catre unitatea de învatamânt.
  În cazul retragerii fiselor de înscriere sau netransmiterii/nedepunerii dosarelor de înscriere de

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  catre candidatii admisi, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati, în ordinea rezultatelor obtinute la admiterea organizata în aceasta etapa, cu conditia încadrarii în termenul de transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
  Nota:
  Unitatile de învatamânt la care candidatii au fost declarati admisi vor afisa la sfârsitul fiecarei zile tabelul nominal cu candidatii care au depus dosarele de înscriere. Candidatilor care au transmis dosarele de înscriere prin posta li se va comunica telefonic sau prin e-mail situatia înscrierilor.

  17 iulie 2020

  Transmiterea la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere de catre unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual a situatiei locurilor ramase libere în urma finalizarii depunerii dosarelor de înscriere candidatilor admisi în aceasta etapa de admitere

  20, 21 iulie 2020

  Rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti nu va repartiza candidati la calificari profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii si/sau de admitere decât cu acordul unitatilor de învatamânt respective, dupa consultarea cu operatorii economici parteneri

  21 iulie 2020

  Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti la unitatile de învatamânt profesional a situatiei rezolvarii cazurilor speciale

  21 iulie 2020

  Afisarea la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt profesional a candidatilor înmatriculati si a situatiei cu locurile ramase libere în învatamântul dual si în învatamântul profesional, dupa depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere si rezolvarea cazurilor speciale.
  Transmiterea de catre comisia de admitere în învatamântul profesional de stat din unitatea de învatamânt, în format electronic si în scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor actualizate cu candidatii înmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la învatamântul profesional de stat, si, în mod distinct, în învatamântul dual
  Listele actualizate cu candidatii înmatriculati la clase/grupe cu efective care se afla sub efectivul minim la finalul primei etape se afiseaza si se comunica sub rezerva completarii în urma etapei a II-a de admitere a numarului de locuri minim necesar pentru constituirea formatiunilor de studii.

  21 iulie 2020

  Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti la toate unitatile de învatamânt gimnazial a situatiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învatamântul profesional de stat, cu evidentierea distincta a celor din învatamântul dual din judet/municipiul Bucuresti

  21 iulie 2020

  Afisarea la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învatamântul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti, cu evidentierea distincta a celor din învatamântul dual
  ISJ/ISMB afiseaza si publica pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învatamântul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti, cu evidentierea distincta a celor din învatamântul dual
  Afisarea la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt cu oferta educationala pentru învatamântul profesional de stat si/sau învatamântul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregatire si calificari profesionale, si a informatiilor privind etapa a II-a de admitere

  Etapa a II-a de admitere în învatamântul dual

  22-24 iulie 2020

  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual, pe baza fisei de optiuni pentru învatamânt dual, însotita de foaia matricola:
  Secretariatele unitatilor de învatamânt gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de optiuni pentru învatamântul dual si fisa de înscriere în învatamântul profesional de stat cu informatiile privind datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, prin tiparirea din aplicatia informatica centralizata, precum si a foii matricole cu mediile obtinute în clasele V-VIII, pentru candidatii carora nu li s-au eliberat fise de optiuni pentru învatamântul dual sau fise de înscriere pentru învatamântul profesional de stat în etapa I de admitere.
  Optiunile elevilor pentru o unitate de învatamânt care are oferta pentru învatamântul dual si pentru calificari din oferta unitatii se completeaza de catre candidati asistati de catre diriginti/cadrele didactice din unitatea de învatamânt gimnazial, pe baza unei programari pe zile si intervale orare realizata pentru toti absolventii unitatii.
  Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt pentru care au optat se realizeaza numai de catre unitatile de învatamânt gimnazial de la care provin absolventii, prin transmiterea electronica la unitatile de învatamânt care au oferta pentru învatamântul dual si profesional

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  a fisei de optiuni pentru învatamântul dual, a fisei de înscriere a candidatilor în învatamântul profesional, precum si a foii matricole cu mediile obtinute în clasele V-VIII. Candidatii nu se prezinta si nu depun personal documentele de înscriere la unitatile de învatamânt pentru care opteaza.
  Eliberarea, de catre unitatile de învatamânt gimnazial, a foii matricole, a fisei de optiuni pentru învatamântul dual si a fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat, pentru candidatii care solicita aceasta
  Eliberarea, de catre unitatile de învatamânt gimnazial, a foii matricole, a fisei de optiuni pentru învatamântul dual si a fisei de înscriere în învatamântul profesional de stat, în original, pentru absolventii care solicita aceasta
  Eliberarea acestor documente se realizeaza pe baza unei programari pe zile si intervale orare, afisata de catre unitatea de învatamânt gimnazial.
  Documentele anterior mentionate se vor transmite si în format electronic tuturor candidatilor care solicita acest lucru - optiune promovata, ca recomandare importanta, prin anunturi postate pe paginile de internet ale unitatilor de învatamânt si ale inspectoratelor scolare.
  Unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul dual pun la dispozitie unitatilor de învatamânt gimnazial informatii si îndrumari necesare pentru completarea de catre candidati a optiunilor pentru calificarile profesionale din oferta de învatamânt dual, inclusiv informatiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere si privind modul de desfasurare a acestora.
  La solicitarea candidatilor care au sustinut si promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de învatamânt gimnazial elibereaza, împreuna cu fisa de înscriere, si anexa fisei de înscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
  Nota: Absolventilor li se va elibera o singura fisa de optiuni pentru învatamântul dual, respectiv o singura fisa de înscriere pentru învatamântul profesional de stat.

  23-24 iulie 2020

  Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba materna cu respectarea acelorasi prevederi stabilite pentru învatamântul liceal

  24 iulie 2020

  Afisarea la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt care au oferta pentru învatamânt dual, precum si informarea unitatilor de învatamânt gimnazial de la care provin candidatii privind lista candidatilor înscrisi în învatamântul dual
  În situatia în care s-a decis sustinerea de probe de admitere se afiseaza si precizari detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza daca se organizeaza probe de admitere si posibilitatea redistribuirii la celelalte calificari pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situatia în care candidatii au optat în fisa de înscriere pentru aceste calificari.
  Transmiterea catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti a situatiei cu numarul de candidati înscrisi pentru admiterea în învatamântul dual, pentru fiecare calificare profesionala

  25-27 iulie 2020

  Desfasurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleasi conditii cu cele prevazute la etapa I de admitere în învatamântul dual, conform celor prevazute de procedura de admitere elaborata de unitatea de învatamânt care organizeaza admiterea
  Informarea candidatilor asupra rezultatelor probelor de admitere prin afisare la sediu si prin mijloace electronice de comunicare

  27 iulie 2020

  Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de învatamânt a mediilor de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere în învatamântul dual, cu modificarile si completarile ulterioare
  Transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti

  28 iulie 2020

  Validarea, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi în învatamântul dual si în învatamântul profesional de stat
  Afisarea la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt care organizeaza învatamânt dual a listei candidatilor admisi si a celor respinsi în învatamântul dual
  Afisarea precizarilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea de catre candidatii respinsi a fiselor de optiuni pentru învatamânt dual de la sediile unitatilor de învatamânt sau prin formular transmis electronic tuturor celor care solicita acest lucru

  29 iulie-3 august 2020

  Transmiterea/Depunerea de catre candidatii declarati admisi a dosarelor de înscriere, la unitatile de învatamânt la care candidatii au fost declarati admisi
  Transmiterea documentelor se poate realiza prin posta, cu confirmare de primire.
  Dosarul contine:
  a) fisa de optiuni pentru învatamântul dual, în copie;
  b) certificatul de nastere, în copie legalizata sau certificata conform cu originalul de catre unitatea de învatamânt gimnazial sau de catre unitatea de învatamânt la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea originalului pentru certificare);

  Data-limita/Perioada

  Activitatea

   

  c) adeverinta cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale /examenul de capacitate, pentru candidatii din seriile anterioare care nu au sustinut evaluarea nationala;
  d) fisa medicala.
  Depunerea dosarelor de înscriere se realizeaza dupa un program detaliat pe zile si intervale orare, afisat de catre unitatea de învatamânt.
  În cazul retragerii fiselor de înscriere sau netransmiterii/nedepunerii dosarelor de înscriere de catre candidatii admisi, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati, în ordinea rezultatelor obtinute la admiterea organizata în aceasta etapa, cu conditia încadrarii în termenul de transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
  Afisarea de precizari prin care candidatii admisi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se afla sub efectivul minim necesar constituirii formatiunilor de studii sunt înstiintati ca dupa depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculati sub rezerva completarii numarului de locuri minim necesar pentru constituirea formatiunilor de studii prin comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti - prin repartizarea de alti candidati si, dupa caz, prin redistribuiri în cadrul unei sedinte publice la care vor fi invitati sa participe

  4 august 2020

  Transmiterea de catre comisia de admitere în învatamântul profesional de stat din unitatea de învatamânt, în format electronic si în scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii înmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la învatamântul profesional de stat, inclusiv în învatamântul dual
  Unitatile de învatamânt care au în oferta calificari la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizeaza sesiune de preselectie în învatamântul profesional, sau calificari în învatamântul dual la care, prin procedura de admitere, au prevazut probe eliminatorii si/sau probe de admitere în învatamântul dual independent de numarul candidatilor înscrisi pe numarul de locuri disponibile, care - în urma consultarii cu operatori economici si cu acordul acestora - sunt interesate sa-si completeze locurile libere în cadrul actiunilor de repartizare si redistribuire organizate prin comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, informeaza în scris comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti cu privire la acest acord.

  Repartizari si redistribuiri pe locurile libere si rezolvarea cazurilor speciale, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti

  5 august 2020

  Afisarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, la sediul si pe pagina web a inspectoratului scolar, a listei cu locurile libere si a graficului activitatilor de repartizare si redistribuire pe locurile libere si de rezolvare a cazurilor speciale
  Afisarea graficului, pe zile si intervale orare, a activitatilor de repartizare si redistribuire pe locurile libere si de rezolvare a cazurilor speciale

  6-7 august 2020 (conform graficului afisat de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti)

  Rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti
  Repartizarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a candidatilor care nu au participat sau nu au fost admisi la etapele anterioare, sau au fost admisi dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere
  Rezolvarea de catre comisia judeteana a situatiilor de la nivelul unitatilor de învatamânt la care, în urma celor doua etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formatiuni de studiu, prin redistribuirea candidatilor admisi la clase/grupe si calificari la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situatiilor se face în sedinta publica la care sunt invitati candidatii care au fost admisi la calificari pentru care nu s-au întrunit conditiile minime de constituire a formatiunilor de studiu.
  Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti va afisa la sediul si pe pagina web a inspectoratului scolar graficul de desfasurare a sedintei publice, pe zile, pe intervale orare si pe candidati.
  Nota: Repartizarea si redistribuirea elevilor la unitatile de învatamânt si calificarile la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevazuta sesiune de preselectie la admiterea în învatamântul profesional, iar în cazul învatamântului dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numarul candidatilor înscrisi pe numarul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unitatii de învatamânt, transmis în urma consultarii cu operatori economici
  Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti catre unitatile de învatamânt care au oferta educationala pentru învatamântul profesional de stat a situatiei finale privind candidatii admisi, pe formatiuni de studiu legal constituite

  7 august 2020

  Afisarea la sediile si pe paginile web ale unitatilor de învatamânt profesional, inclusiv dual, a candidatilor înmatriculati si a situatiei cu locurile ramase libere în învatamântul profesional si învatamântul dual, dupa depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizarile si redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti

  7 august 2020

  Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarilor si redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata

Căutare

Minicalendar

Iunie 2021
LMMJVSD
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930