ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3073/2022

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 99/2022

Ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

M.Of.Nr.99 din 31 ianuarie 2022                   Sursa Act:Monitorul Oficial

 

ORDIN Nr.3073
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului

 educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare

a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

 

   In temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   avand in vedere Referatul de aprobare nr. 152/DGIP din 28.01.2022 al proiectului de ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat,
   in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 

   Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 1. -
(1) Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal si profesional, beneficiaza lunar de burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social, denumite in continuare burse.
   (2) Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiaza de burse de performanta si burse de ajutor social.
   2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 3. -
Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale de catre absolventii clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a
calificarii profesionale si pe perioada pregatirii practice. Bursele nu se acorda pe perioada vacantelor scolare, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 18.
   3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 4. -
Bursele se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate cu aceasta destinatie, prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Autoritatile administratiei publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat in Hotararea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022, din bugetele proprii ale acestora.
   4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 6. -
Bursele de performanta se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a)-d), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens.
   5. La articolul 8, literele a) si b) ale alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   a) in anul scolar anterior au obtinut media generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/semestru, cu exceptia clasei a V-a si a clasei a IX-a;
   b) au obtinut media semestriala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a;

   ....................................................................................
   (3) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c) este revizuita semestrial. Prin revizuirea semestriala a listei elevilor care beneficiaza de burse de merit conform prevederilor alin. (1) lit. a)-c) se intelege:

 1. a) suplimentarea numarului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a si a IX-a care se incadreaza in criteriile generale de acordare a burselor incepand cu semestrul al II-lea;
  b) eliminarea din lista a celor care si-au pierdut calitatea de elev in respectiva unitate de invatamant si a celor care nu se mai incadreaza in prevederile alin. (1) lit. a).Situatia scolara pe primul semestru nu genereaza revizuirea listei elevilor care beneficiaza de bursele de merit, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
  La articolul 8, alineatul (2) se abroga.
     7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 9. -
  Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-e), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens.
     8. La articolul 10, litera b) a alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     b) au obtinut media semestriala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a;

   ......................................................................................
   (3) Pentru obtinerea bursei de studiu, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, in primele 20 de zile lucratoare ale fiecarui semestru.
   9. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 13. -
(1) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de ajutor social obtinute in baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-d) este revizuita semestrial, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d), prin raportare la venitul minim net in vigoare la data depunerii solicitarii.
   10. La articolul 14, alineatul (1) partea introductiva si literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 14. -
(1) Bursele de ajutor social se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) elevi proveniti din familii care nu realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia familiala complementara si alocatia pentru copii. Se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii;
  b) elevi orfani, elevi aflati in intretinerea unui singur parinte si elevi abandonati de parinti asupra carora a fost instituita o masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgenta, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei;

   ...........................................................................
   d) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei.
   11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 15. -
Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, in primele 20 de zile lucratoare ale fiecarui semestru.
   12. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
   (4) Pentru elevii din invatamantul liceal, filiera tehnologica, si din invatamantul profesional, media semestriala avuta in vedere pentru acordarea burselor de merit si de studiu se va calcula ca medie aritmetica, fara a se lua in calcul media pentru modulele ce se finalizeaza pe parcursul semestrului II.
   Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala economica, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Directia generala management resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu

 

   Bucuresti, 31 ianuarie 2022.
   Nr. 3.073.