header3


ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3073/2022

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 99/2022

Ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

M.Of.Nr.99 din 31 ianuarie 2022                   Sursa Act:Monitorul Oficial

 

ORDIN Nr.3073
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului

 educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare

a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

 

   In temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   avand in vedere Referatul de aprobare nr. 152/DGIP din 28.01.2022 al proiectului de ordin pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat,
   in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 

   Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 1. -
(1) Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal si profesional, beneficiaza lunar de burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social, denumite in continuare burse.
   (2) Elevii inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiaza de burse de performanta si burse de ajutor social.
   2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 3. -
Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale de catre absolventii clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a
calificarii profesionale si pe perioada pregatirii practice. Bursele nu se acorda pe perioada vacantelor scolare, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 18.
   3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 4. -
Bursele se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate cu aceasta destinatie, prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Autoritatile administratiei publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat in Hotararea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022, din bugetele proprii ale acestora.
   4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 6. -
Bursele de performanta se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a)-d), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens.
   5. La articolul 8, literele a) si b) ale alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   a) in anul scolar anterior au obtinut media generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/semestru, cu exceptia clasei a V-a si a clasei a IX-a;
   b) au obtinut media semestriala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a;

   ....................................................................................
   (3) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c) este revizuita semestrial. Prin revizuirea semestriala a listei elevilor care beneficiaza de burse de merit conform prevederilor alin. (1) lit. a)-c) se intelege:

 1. a) suplimentarea numarului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a si a IX-a care se incadreaza in criteriile generale de acordare a burselor incepand cu semestrul al II-lea;
  b) eliminarea din lista a celor care si-au pierdut calitatea de elev in respectiva unitate de invatamant si a celor care nu se mai incadreaza in prevederile alin. (1) lit. a).Situatia scolara pe primul semestru nu genereaza revizuirea listei elevilor care beneficiaza de bursele de merit, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
  La articolul 8, alineatul (2) se abroga.
     7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     Art. 9. -
  Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-e), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens.
     8. La articolul 10, litera b) a alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     b) au obtinut media semestriala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a;

   ......................................................................................
   (3) Pentru obtinerea bursei de studiu, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, in primele 20 de zile lucratoare ale fiecarui semestru.
   9. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 13. -
(1) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de ajutor social obtinute in baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-d) este revizuita semestrial, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d), prin raportare la venitul minim net in vigoare la data depunerii solicitarii.
   10. La articolul 14, alineatul (1) partea introductiva si literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 14. -
(1) Bursele de ajutor social se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) elevi proveniti din familii care nu realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia familiala complementara si alocatia pentru copii. Se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii;
  b) elevi orfani, elevi aflati in intretinerea unui singur parinte si elevi abandonati de parinti asupra carora a fost instituita o masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgenta, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei;

   ...........................................................................
   d) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei.
   11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 15. -
Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, in primele 20 de zile lucratoare ale fiecarui semestru.
   12. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
   (4) Pentru elevii din invatamantul liceal, filiera tehnologica, si din invatamantul profesional, media semestriala avuta in vedere pentru acordarea burselor de merit si de studiu se va calcula ca medie aritmetica, fara a se lua in calcul media pentru modulele ce se finalizeaza pe parcursul semestrului II.
   Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala economica, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Directia generala management resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu

 

   Bucuresti, 31 ianuarie 2022.
   Nr. 3.073.


 

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3054/2022

Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

M.O. 78/2022

Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022.

M.Of.Nr.78 din 26 ianuarie 2022                              Sursa Act:Monitorul Oficial

  

 

ORDIN Nr. 3.054
privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii

clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului

 national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022

 

 

 

   In baza prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 

 

   Art. 1. - (1) Se aproba organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor nationale si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
   (2) Simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se organizeaza pentru elevii claselor a VIII-a.
   (3) La simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national participa elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral/frecventa redusa.
   Art. 2. - Se aproba Calendarul simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si al simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, prevazut in anexa nr. 1.
   Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022 sunt: limba si literatura romana, limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna), matematica.
   (2) Lista continuturilor pentru simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022 este prevazuta in anexa nr. 2.
   Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizeaza simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat 2022 sunt: limba si literatura romana, limba si literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale), matematica, istorie, fizica, chimie, biologie, informatica, geografie, logica, argumentare si comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
   (2) Lista continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat in anul scolar 2021-2022 este prevazuta in anexa nr. 3.
   Art. 5. - Desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, se realizeaza in baza unei proceduri care va fi comunicata inspectoratelor scolare.
   Art. 6. - (1) Rezultatele obtinute de elevi la simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si la simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, sunt analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant in care s-au desfasurat aceste simulari, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea performantelor scolare.
   (2) Notele obtinute la simularile nationale nu se trec in catalog. Prin exceptie, la solicitarea scrisa a elevului, notele obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.
   Art. 7. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.  

   Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 9. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 1. Ministrul educatiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  

   Bucuresti, 21 ianuarie 2022.
   Nr. 3.054.

  

ANEXA Nr. 1

  

 

CALENDARUL
simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a

si al simularii probelor scrise ale examenului national

de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022

 

 

 1. a) Simulare evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a
     4 aprilie 2022 Limba si literatura romana - proba scrisa
     5 aprilie 2022 Matematica - proba scrisa
     6 aprilie 2022 Limba si literatura materna - proba scrisa

   14 aprilie 2022 Afisarea rezultatelor

 1. b) Simulare probe scrise ale examenului national de bacalaureat
     28 martie 2022 Proba E) a) - proba scrisa - Limba si literatura romana
     29 martie 2022 Proba E) c) - proba scrisa - proba obligatorie a profilului
     30 martie 2022 Proba E) d) - proba scrisa - proba la alegere a profilului si specializarii
     31 martie 2022 Proba E) b) - proba scrisa - Limba si literatura materna
     14 aprilie 2022 Afisarea rezultatelor


ANEXA Nr. 2

  

LISTA
continuturilor pentru simularea evaluarii nationale pentru

absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022

  

     
 

DISCIPLINA

CONTINUTURI

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Domeniul de continut: Elemente de constructie a comunicarii
• constructii impersonale; constructii cu pronume reflexive; constructii incidente;
• realizari prepozitionale ale unor functii sintactice: completiva directa, completiva indirecta si completiva prepozitionala.

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA pentru scolile si sectiile cu predare in limba maghiara

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Domeniul de continut: Elemente de constructie a comunicarii
• exprimarea coordonatelor actiunii - locutiunea adverbiala;
• exprimarea emotiilor si a sunetelor din natura - aplicativ: interjectia predicativa.

 

MATEMATICA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Domeniul de continut: Algebra
Subdomeniul: Functii
• Reprezentarea si interpretarea unor dependente functionale prin tabele, diagrame si grafice
• Functii de forma   f (x) = ax + b , unde a si b sunt numere reale, graficul acestor functii, reprezentarea si interpretarea geometrica a graficului acestor functii, lecturi grafice
Domeniul de continut: Geometrie
Subdomeniul: Corpuri geometrice
• Perpendicularitate: plane perpendiculare; unghi diedru, unghi plan corespunzator diedrului; unghiul a doua plane; teorema celor trei perpendiculare
• Arii si volume ale unor corpuri geometrice: piramida regulata (cu baza triunghi echilateral sau patrat), prisma dreapta (cu baza triunghi echilateral sau patrat)

 

LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA RROMANI MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SARBA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SLOVACA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021

 

LIMBA SI LITERATURA ITALIANA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA CROATA MATERNA

Pentru simularea probelor Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

  

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA
continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului

national de bacalaureat in anul scolar 2021-2022

   

     
 

DISCIPLINA

CONTINUTURI

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VlII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021.

 

MATEMATICA
programa M_mate-info

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice  inele de matrice
• Corp, exemple: corpuri numerice  p prim
• Morfisme de inele si corpuri
Integrala definita
• Calculul integralelor de forma  grad Q ≤ 4 prin metoda descompunerii in fractii simple

 

MATEMATICA
programa M_st-nat

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice  inele de matrice
• Corp, exemple: corpuri numerice  p prim
Integrala definita
• Calculul integralelor de forma   grad Q ≤ 4 prin metoda descompunerii in fractii simple

 

MATEMATICA
programa M_tehnologic

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Inele si corpuri
• Inel, exemple: inele numerice 

• Corp, exemple: corpuri numerice  p prim
Integrala definita
• Calculul integralelor de forma  grad Q ≤ 2

 

MATEMATICA
programa M_pedagogic

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Sisteme de ecuatii liniare
• Matrice inversabile din  Ecuatii matriceale
• Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare cu cel mult 3 necunoscute

 

ISTORIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, cu exceptiaurmatoarei secvente:
"D. RELATIILE INTERNATIONALE
1. Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict in Evul Mediu si la inceputurile modernitatii.
2. Romania si concertul european; de la "criza orientala" la marile aliante ale secolului XX - cu exceptia aspectelor referitoare la faptele istorice desfasurate dupa 1920 din acest continut."

 

LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA ITALIANA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA CROATA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SARBA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA SLOVACA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LIMBA SI LITERATURA TURCA MATERNA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

FIZICA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

CHIMIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

INFORMATICA

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

GEOGRAFIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

PSIHOLOGIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

SOCIOLOGIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

ECONOMIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021.

 

FILOSOFIE

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
• Teorii politice modeme si contemporane;
Cunoasterea:
• Forme de cunoastere si tipuri de adevar;
• Adevar si eroare.